Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3104

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 25 februari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Nationale Dienst voor Congressen (NDC) - Opdrachten - Overname door de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Stand van zaken

ministerie
conferentiehandelingen
privatisering
overheidsbedrijf

Chronologie

25/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009)
23/3/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3104 d.d. 25 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoewel de NDC sinds augustus 2006 geen opdrachten meer uitvoert, is de dienst nog steeds niet afgeschaft. Het Paleis voor Congressen is sinds mei 2003 gesloten en heel wat kosten hadden vermeden of op zijn minst beperkt kunnen worden, indien de nv "Paleis voor Congressen" en de POD Wetenschapsbeleid de opdrachten van de NDC sneller hadden overgenomen.

a. Waarom heeft de POD Wetenschapsbeleid de opdrachten van de NDC niet sneller kunnen overnemen ?

b. Waren er in dat opzicht conflicten met de nv "Paleis voor Congressen" ? Zo ja, welke ?

c. Zijn er momenteel nog steeds bevoegdheden van de NDC die overgenomen zouden moeten worden door de POD Wetenschapsbeleid ? Zo ja, welke ?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2009 :

a) De besluitvorming met betrekking tot het Congressenpaleis is in verschillende fases verlopen. Toen in 2003 werd beslist het Paleis voor congressen te sluiten voor het uitvoeren van renovatiewerken was het de bedoeling dat de Nationale dienst voor congressen (NDC) na heropening van de gebouwen opnieuw in zou staan voor de exploitatie ervan. In deze eerste fase was het de NDC zelf die instond voor de opvolging van de dossiers met betrekking tot het congressenpaleis.

Het is slechts in 2004 dat er beslist werd de naamloze vennootschap « Paleis voor congressen » op te richten, waaraan het uitvoeren van de maatregelen voor de renovatie, de uitbreiding en de toekomstige uitbating van het congressenpaleis werd toevertrouwd. Bijgevolg werd de NV, met uitzondering voor wat betreft het gebouw « Paleis van de Dynastie » dat niet werd overgedragen, alleen bevoegd voor de opdrachten met betrekking tot het congressenpaleis (cf. het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

b) Er waren geen conflicten tussen de POD Wetenschapsbeleid en de NV « Paleis voor congressen ». Wel werd er geen overeenstemming bereikt voor de overdracht van het personeel van de NDC naar de NV, zoals dit oorspronkelijk was voorzien in de beslissing van de ministerraad van juli 2007. Uiteindelijk werd het personeel verdeeld over de verschillende instellingen die behoren tot het Federaal Wetenschapsbeleid.

c) Zoals hierboven vermeld, blijft alleen het gebouw « Paleis van de Dynastie » behoren tot de bevoegdheid de POD Wetenschapsbeleid. Een nieuwe bestemming moet voor dit gebouw gezocht worden binnen het kader van de ontwikkeling van culturele activiteiten op de Kunstberg. Mijn diensten leggen momenteel de laatste hand aan deze zaak.