Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3055

van Margriet Hermans (Open Vld) d.d. 27 februari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Heffingen - Gelijke behandeling bakkers en beenhouwers

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
detailhandel
levensmiddelenverwerking
bakkerij
vleesindustrie
gelijke behandeling

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
11/3/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-749

Vraag nr. 4-3055 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vanaf 2009 horen bakkerijen waarvan de productie ter plaatse aan de eindgebruiker verkocht wordt niet meer bij de sector 'verwerking 'maar wel bij de sector 'detailhandel' wat betreft het bepalen van de heffingen voor het FAVV ten laste van de betrokken sectoren. Dit is een positieve maatregel voor de meeste bakkerijen. De bakkerijen die één tot vier werknemers hebben (de meeste dus) zien hun jaarlijkse heffing dalen van 166 euro naar 90 euro. Indien zij meer personeel tewerkstellen is dit nog voordeliger.

Ik steun deze maatregel ten volle, doch wat ik niet begrijp is dat men niet hetzelfde doet voor de beenhouwers. Ook beenhouwers maken hun productie ter plaatse (lasagna's, americain, worsten en hamburgers, ....) en zij verkopen hun producten rechtstreeks aan de eindgebruiker. Het is bevreemdend dat zij onder de sector 'verwerking' blijven en de bakkers die toch ook worstenbroodjes maken en verkopen en allerlei vleesbereidingen op broodjes aanbieden onder de categorie 'kleinhandel en detailhandel' vallen. Hier werkt men met twee maten en twee gewichten.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister :

1) Waarom vallen beenhouwers en slagers niet onder de categorie 'kleinhandel en detailhandel' ?

2) Waarom vallen bakkers wel onder de categorie 'kleinhandel en detailhandel' ?

3) Is zij het met me eens dat het onderscheid tussen bakkers en beenhouwers en slagers eerder kafkaiaans overkomt ?

4) Is zij bereid de slagers en de beenhouwers, al of niet onder bepaalde voorwaarden, wat betreft de heffingen voor het FAVV onder te brengen onder de categorie 'detailhandel', waar zij mijns inziens thuishoren ? Zo ja, kan zij dit toelichten ? Zo neen, waarom niet en kan zij uitvoerig toelichten ?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2009 :

U heeft terecht opgemerkt dat sedert het in voege treden van de wijzigingen bij het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de heffingen, voorzien in het kader van de financiering van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk voor verkoop ter plaatse aan de eindverbruiker, deel uitmaakt van de kleinhandel. Dit is een initiatief dat zeer gunstig onthaald werd door de bakkersfederaties.

De industriële vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk met het oog op leveren aan andere bedrijven, blijft deel uitmaken van de verwerking.

Graag zou ik ter verduidelijking willen stellen dat al bij het in voege treden van de financiering van het FAVV in 2006 slagers werden onderverdeeld in de sector detailhandel.

Men kan dus (in de huidige toestand ) stellen dat bakkers en slagers, die producten vervaardigen om aan de eindconsument te verkopen, op gelijke voet behandeld worden.