Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3054

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 februari 2009

aan de minister van Justitie

Rechtbanken - Het neerleggen van conclusies per fax - Veralgemening van het bereikte akkoord

rechtsvordering
beroepsorde
advocaat
judiciŽle rechtspraak
fax

Chronologie

27/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 )
8/4/2009 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-732

Vraag nr. 4-3054 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de tweewekelijkse nieuwsbrief van de Orde van Vlaamse Balies van 5 februari 2009 wordt melding gemaakt van het akkoord dat werd bereikt om in een aantal rechtbanken en in burgerlijke zaken conclusies neer te leggen per fax.

Deze mogelijkheid beperkt zich tot een aantal rechtbanken te Hasselt, Tongeren, Beringen, Genk en Maaseik. De Orde van Vlaamse Balies heeft in haar nieuwsbrief een document verspreid, waarin de verschillende rechtbanken worden vermeld waar het akkoord geldt.

Blijkbaar is dit akkoord ontstaan tussen de Orde van Vlaamse Balies en de rechtbanken in kwestie.

Anderzijds wordt in het akkoord door de onderscheiden rechtbanken toegestaan dat conclusies worden doorgefaxt tot middernacht op de laatste dag waarop zijn mogen worden neergelegd.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Was hij op de hoogte van enige onderhandeling omtrent het akkoord dat is ontstaan tussen de Orde van Vlaamse Balies en de rechtbanken in kwestie ?

2. Waarom werd of wordt ter zake geen uniforme regeling uitgewerkt voor alle Belgische rechtbanken en welke initiatieven denkt de hij op dit vlak te nemen ?

3. Is het akkoord in kwestie eveneens van toepassing op de gewone burger die geen beroep doet op een advocaat en zo ja, wordt de burger op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid om per fax conclusies neer te leggen ?

Antwoord ontvangen op 8 april 2009 :

Neen, wij werden tot op heden niet op de hoogte gebracht van het door u aangehaalde akkoord tussen de Orde van Vlaamse Balies en de betreffende rechtbanken. Derhalve hebben wij dit ook niet kunnen inkijken en wordt het moeilijk om uw specifieke vragen, die vertrekken vanuit een kennis van dit akkoord, te beantwoorden.

Niettemin wens ik wel enkele opmerkingen ter zake te maken, vertrekkende vanuit de wet.

Het actueel geldende artikel (artikel 742 Gerechtelijk Wetboek) laat enkel toe dat partijen het origineel van hun conclusies aan de griffie zenden of ze aldaar neerleggen. Een fax is een afschrift.

U weet dat in het kader van de wetgeving betreffende de electronische procesvoering deze bepaling weliswaar wordt aangepast. Het toekomstige artikel 742 (inwerkintreding 2011) voorziet enkel dat de partijen hun conclusies neerleggen ter griffie. Het alsdan van toepassing zijnde artikel 32 bis bepaalt dan weer dat een neerlegging kan geschieden via een gewone brief, via een aangetekende brief of via invoering in het Phenix-systeem. Van een fax is in deze nieuwe bepaling geen sprake.

De neerlegging van conclusies per fax, zoals klaarblijkelijk overeengekomen tussen de Orde Van Vlaamse Balies en enkele rechtbanken, kan m.a.w. mogelijk dus wel een probleem opleveren indien men de bestaande en de toekomstige bepalingen in beschouwing neemt. Ik wil er evenwel meteen aan toevoegen dat ik de goede praktijken die er bestaan niet zomaar wil veroordelen. Integendeel.

Aangezien ik op dit ogenlik geen accuraat zicht heb op wat het akkoord tussen de Orde van Vlaamse Balies en de betreffende rechtbanken juist inhoudt, zal ik de Orde van Vlaamse Balies daaromtrent contacteren. Na een analyse kan ik verder uitmaken in welke mate dergelijke overeenkomsten tussen de advocatuur en de rechtbanken verder toepassing kunnen vinden. Het is alleszins niet mijn ambitie om een vlotte werking van het gerecht en de initiatieven daartoe vanwege haar actoren zomaar te ondermijnen.