Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3038

van Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) d.d. 20 februari 2009

aan de minister van Klimaat en Energie

Schuifpoorten - Veiligheid - Controle

technische voorschriften
veiligheidsnorm
technische voorzieningen van gebouwen
kwaliteit van het product
automatisering
toepassen van robots
elektrische machine

Chronologie

20/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009)
25/3/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3037

Vraag nr. 4-3038 d.d. 20 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De EN 13241-1 norm bepaalt de plaatsing en veiligheid van automatische poorten en regelt insgelijks de aansprakelijkheid naderhand bij ongevallen. De veiligheid vereist de regeling van de snelheid van de poort ťn de krachten die optreden bij beweging van de poort. Dit vereist het aanbrengen van veiligheidsstrips ťn een aangepaste aandrijving.

De EN-norm is een Europese richtlijn die van kracht is sinds 7 oktober 2003 (richtlijn 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten). De Lidstaten werden verplicht de norm om te zetten in een nationale wetgeving. In BelgiŽ is de norm van kracht sinds 1 mei 2005 (ministerieel besluit van 29 april 2005 houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de deuren en poorten zoals bepaald door de geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 "IndustriŽle, commerciŽle en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1 : Producten zonder brand- of rookwerende kenmerken"). Dat is volkomen terecht gebeurd, vanwege onder andere de gevaren van inklemmen, met alle mogelijke gevolgen daarvan, wanneer automatische schuifdeuren niet voorzien zijn van de nodige veiligheidsstrips die de aandrijvingmotor uitschakelen wanneer de strip contact neemt met, bijvoorbeeld, een arm tussen de poort. Het spreekt vanzelf dat aan een installatie die dat soort ongelukken moet voorkomen, een prijskaartje verbonden is. Dat brengt met zich mee dat schuifdeuren die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen, in niet geringe mate goedkoper zijn. Dat fenomeen heeft tot gevolg dat niet genormeerde en dus gevaarlijke producten, van een niet geringe concurrentieel voordeel genieten.

Het brede publiek is helaas niet echt op de hoogte van de wettelijke verplichtingen waaraan het plaatsen van schuifpoorten moeten voldoen. Een niet onbelangrijk aantal producenten maakt daarvan gebruik om schuifpoorten op de markt te brengen zonder de nodige veiligheidsstrips aan uiteraard veel lagere prijzen dan de producenten die zich wel aan de wet houden. Dit fenomeen voedt het gerucht dat het verzekeren van de nodige veiligheidsvoorzieningen niet echt geldt. Gevolg is dat installateurs die zich aan de wet houden, van langsom meer worden weggeconcurreerd door producenten die dat niet doen.

In onze buurlanden worden geÔnstalleerde automatische schuifpoorten regelmatig en grondig gecontroleerd op het naleven van de Europese verplichtingen. In BelgiŽ zijn de algemene directies Kwaliteit en Veiligheid en Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie hiervoor bevoegd. Dergelijke controles gebeurden tot op heden naar verluidt echter nog niet. Gevolg daarvan is de absurde toestand dat installateurs, die zich tot dusver altijd aan de wetgeving hebben gehouden, overwegen om op hun beurt minder veilige alternatieven op de markt te brengen teneinde als bedrijf het hoofd boven water te kunnen houden.

Kan de geachte minister mij meedelen :

1. Welke en hoeveel controles op de veiligheidsnormen voor automatische schuifpoorten werden tot op heden uitgevoerd ?

2. Welke vaststellingen werden daarbij gedaan en werden er in dit verband tot dusver processen-verbaal opgesteld en zo ja, hoeveel en welk gevolg werd daaraan gegeven ?

3. Wordt er overwogen om deze controles in de toekomst drastisch op te drijven ?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2009 :

De automatische schuifpoorten vallen onder twee reglementeringen; enerzijds het koninklijk besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de markt brengen van machines en anderzijds het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 betreffende de voor de bouw bestemde producten.

De gevaren waarover hij het heeft, worden gedekt door het koninklijk besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de markt brengen van machines. Dit koninklijk besluit verplicht de fabrikant een risicoanalyse te verrichten om na te gaan welke risico's (fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen) voor zijn machine gelden. Bij het ontwerp en de constructie van de machine moet hij vervolgens rekening houden met deze analyse. De machine dient te voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen die erop van toepassing zijn. Het volgen van geharmoniseerde normen, zoals de norm die hij aanhaalt, is de gemakkelijkste weg om de conformiteit met deze fundamentele eisen aan te tonen. Normen zijn op zich echter niet verplicht, enkel het voldoen aan de fundamentele eisen beschreven in dit koninklijk besluit is verplicht.

De controle van de koninklijke besluiten betreffende machines en bouwproducten valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, meer bepaald de algemene directies Kwaliteit en Veiligheid en Controle en Bemiddeling. Zij hebben tot op heden nog geen controles uitgevoerd op automatische schuifpoorten.

Er zijn tot nu toe dan ook nog geen vaststellingen gedaan noch processen-verbaal opgesteld in verband met automatische schuifpoorten.

Er is evenmin een specifieke controlecampagne gepland. Het spreekt echter vanzelf dat elke concrete klacht, die wijst op het niet volgen van de reglementering, door mijn diensten zal worden onderzocht. Bij elke overtreding zullen de gepaste maatregelen genomen worden.