Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-289

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 4 februari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen

Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid

dokter
parkeerterrein
eerste hulp
geneeskundige noodhulp
wegverkeer
beroep in de gezondheidszorg

Chronologie

4/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008)
6/3/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-290

Vraag nr. 4-289 d.d. 4 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dokters op ronde en parkeren, het blijft jammer genoeg een moeilijke combinatie zonder te moeten vrezen bekeurd te worden. Ondanks alle initiatieven en bemiddelingspogingen blijven de parkeerklachten van huisartsen op ronde zich opstapelen. Vooral steden als Antwerpen en Gent laten zich vaak negatief opmerken aangaande deze problematiek. Ik sluit me dan ook bij het standpunt van de Orde van Geneesheren aan, dat er dringend nood is aan een uniform beleid binnen het gebruik van parkeerplaatsen door huisartsen op ronde.

Het kan volgens de Orde van Geneesheren niet langer dat huisartsen tijdens hun ronde steeds moeten voorzien in een parkeerticket en indien zij toch hieraan voldoen de kans oplopen bekeurd te worden als hun huisbezoek wat uitloopt.

Is de geachte minister bereid aangaande deze opmerkingen een wettelijk kader te ondernemen?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2008 :

Het koninklijk besluit van 9 januari 2007 dat de « gemeentelijke parkeerkaart » in het leven heeft geroepen, heeft precies tot doel een einde te stellen aan deze problematiek (koninklijk besluit van 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemmen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, Belgisch Staatsblad van 24 januari 2007).

Sedert 1 februari 2007 kunnen gemeentebesturen gemeentelijke parkeerkaarten uitreiken aan ondermeer huisartsen. Deze parkeerkaarten stellen de titularissen ervan vrij van de beperkte parkeertijd en het betalend parkeren indien in een bijzondere parkeerregeling is voorzien voor de houders van een parkeerkaart.

Daarenboven kan een gemeente in haar retributiereglement, de door andere gemeenten uitgereikte parkeerkaarten, eveneens erkennen op haar grondgebied. Een zekere coördinatie met de omliggende gemeenten is dan ook aangewezen.

Ik heb vertrouwen in het bestaande wettelijk kader.