Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2339

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
20/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1999

Vraag nr. 4-2339 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FOD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 20 februari 2009 :

1. Op datum van 31 december 2008 bedroeg het totaalbedrag van de vastleggingen voor de Federale Overheidsdienst (FOD) (zonder wedden personeel/afgeronde cijfers) 316 112 000 euro. Daarvan was op 31 december 2008, 292 032 000 euro vereffend, wat dus een bedrag aan openstaande vastleggingen van 24 080 000 euro opleverde.

Op 31 december 2008 waren er 1 836 onbetaalde facturen, voor een bedrag van 21 365 598 euro. Bij het merendeel van deze facturen was op voornoemde datum de wettelijke betalingstermijn niet verstreken.

2. Het totaal aantal geregistreerde facturen met datum van 15 november 2008 en vroeger, die op datum van 31 december 2008 nog niet in betaling gesteld waren en bijgevolg aanleiding kunnen geven tot verwijlintresten, is gelijk aan vierentwtintig facturen, voor een totaalbedrag van 2 111 446 euro.

Er zijn wat betreft onbetaalde facturen voorlopig twee rechtszaken geweest in 2008.

3. Statistische cijfers zijn er niet maar de betalingsachterstand was de vorige jaren steeds veel groter ten gevolge van budgettaire maatregelen van de regering, zoals bijvoorbeeld het ankerprincipe.

4. Op datum 31 december 2008 bedroeg het totaalbedrag voor de betaalde verwijlintresten 5 560,53 euro voor veertien dossiers.