Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2021

van Anne-Marie Lizin (PS) d.d. 18 november 2008

aan de eerste minister

Institutioneel overleg – Groep van Twaalf – Afwezigheid van vrouwen – Toepassing van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid

institutionele hervorming
gelijke behandeling van man en vrouw
besluitvormend orgaan (EU)
gendermainstreaming

Chronologie

18/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
16/12/2008Antwoord

Vraag nr. 4-2021 d.d. 18 november 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Is het normaal dat in 2008 een voor de toekomst van België zodanig belangrijke groep als de “Groep van Twaalf” eenzijdig en uitsluitend uit mannen is samengesteld?

Is dat volgens u conform de verwachtingen van de helft van de Belgische bevolking?

Welke waarde zullen de conclusies van die groep hebben als de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid niet wordt toegepast?

Antwoord ontvangen op 16 december 2008 :

Zoals de geachte senator in haar vraag zelf reeds aangeeft, is de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid niet van toepassing op de “Groep van twaalf”. In artikel 1 van deze wet wordt inderdaad omschreven wat onder adviesorgaan in de zin van deze wet moet worden begrepen, met name : “alle raden, commissies, comités, werkgroepen en andere organen onder gelijk welke benaming, die bij wet, bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit zijn opgericht en die, in hoofdzaak, onder hun bevoegdheden tot taak hebben uit eigen beweging of op verzoek, advies te verlenen aan de Wetgevende Kamers, de ministerraad, één of meerdere ministers, federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, het ministerie van Landsverdediging of aan openbare instellingen.”.

Alleen al uit de lezing van dit artikel kan worden afgeleid dat de Groep formeel gezien niet onder deze wet valt.

Ik meen overigens niet dat op welke wijze ook dit gegeven kan, zelfs mag, gekoppeld worden aan de waarde van haar besluiten.