Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1998

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 november 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Niet betaalde facturen - Bedragend

ministerie
facturering
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

17/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 )
19/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1998 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FOD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de FOD Sociale Zekerheid tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 19 december 2008 :

1. In 2008 werd geen enkele onderbenutting van de begroting (ankerprincipe) aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid opgelegd.

De facturen worden bijgevolg betaald naargelang ze binnenkomen.

2. Er is geen beroep bij de rechtbanken geweest wat het niet tijdig betalen van de facturen ten laste van de FOD Sociale Zekerheid betreft.

3. In 2008 zijn er slechts twee achterstallige facturen op achttienduizend facturen geweest en dus geen stijging van de achterstallige betalingen.

4. In 2008 heeft de FOD Sociale Zekerheid 1 820,69 euro aan moratoire interesten voor beide voormelde facturen betaald.