Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1691

van Helga Stevens (CD&V N-VA) d.d. 2 oktober 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)

internet
internetsite
ministerie
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

2/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008)
5/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1685
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1687
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1688
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1689
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1692
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1693
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1694
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1695
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1705

Vraag nr. 4-1691 d.d. 2 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De door de federale overheid via webpagina's aan de burgers aangeboden informatie dient voor alle burgers toegankelijk te zijn. Op grond van dit uitgangspunt had ik graag een antwoord verkregen op volgende vragen :

1. Welke federale overheidsdiensten, administraties, instellingen, etc., die onder uw bevoegdheid of verantwoordelijkheid vallen, beschikken over een webpagina ? Kan telkens het adres van deze webpagina gegeven worden ?

2. Welke van deze webpagina's bezitten het AnySurferlabel, dat de toegankelijkheid van de webpagina voor alle gebruikers garandeert ?

3. Welke initiatieven zijn gepland om webpagina's die het AnySurferlabel vandaag nog niet bezitten, toegankelijk te maken voor alle burgers ? Kan een timing gegeven worden ?

Antwoord ontvangen op 5 november 2008 :

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD Economie) betreft:

De huidige sites van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zijn niet gemakkelijk toegankelijk voor personen met een handicap.

Momenteel wordt een project uitgewerkt tot herstructurering en volledige herziening van deze websites, die in 2009 zou moeten leiden tot een nieuwe website die zich baseert op één van de modernste technologie en rekening houdt met de problemen van alle categorieën surfers.

Deze nieuwe website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zal trouwens op technisch en functioneel vlak worden ontwikkeld in overeenstemming met de AnySurfer-richtlijnen. Het is de bedoeling de toegang tot de inhoud van deze op deze manier gebruiksvriendelijk te maken voor alle surfers.

De site van de FOD Economie bevat echter veel cijfergegevens (tabellen, grafieken, statistieken, en kaarten). Deze zijn quasi onmogelijk volledig conform te maken aan de normen van het AnySurfer-label.

Wat de Federale Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) betreft :

1. Adres van de FAVV-website : http://www.favv-afsca.fgov.be.

2. Momenteel heeft geen enkele webpagina van het FAVV het AnySurfer-label.

3. De huidige site van het FAVV is reeds in ruime mate compatibel met informaticasystemen voor personen met een visuele handicap.

Bij het ontwerpen van de nieuwe website (die online zal zijn in de loop van de maand oktober 2008), werd rekening gehouden met de toegankelijkheid voor gehandicapte personen : alles werd hierbij in het werk gesteld opdat de site zo goed mogelijk zou voldoen aan de noden van deze personen.

Het ligt in de bedoeling van het FAVV het label AnySurfer in de loop van 2009 te behalen.

Wat het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) betreft :

1. Het BIRB een internetadres heeft: www.birb.be.

2. De website van het BIRB geen speciale toegang heeft voor gehandicapte personen.

3. Aangezien de activiteiten van het BIRB enerzijds een zeer specifiek en gespecialiseerd publiek betreffen en de regionalisering van de activiteiten van het BIRB anderzijds in bespreking sinds de lente 2008 is, wordt de uitbreiding van de toegankelijkheid van deze website aan de gehandicapte personen niet voorshands als prioritair beschouwd.

Wat het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) betreft :

1. Website van het CODA : http://www.var.fgov.be.

2. Het CODA beschikt momenteel niet over het label AnySurfer.

3. Het CODA is intern bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website. De in werking treding is voorzien voor het eerste trimester van 2009. De Information and Technology Communication (ICT) ploeg zal deze norm op het niveau van toegang toepassen bij het in werking treden voor zover dat dit niet te hinderlijk is. Anders zal het gerealiseerd worden na het in werking treden van de nieuwe website gedurende het jaar 2009.

Wat het Federaal Wetenschapsbeleid betreft :

1. De site van het Federaal Wetenschapsbeleid is toegankelijk onder de volgende URL: http://www.belspo.be (of http://www.politiquescientifique.be; http://www.wetenschapsbeleid.be; http://www.sciencepolicy.be). Via links kan de surfer gemakkelijk naar de webadressen gaan van de federale wetenschappelijke instellingen en de twee Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, namelijk Belnet (Belgisch nationaal netwerk voor het onderzoek) en de DWTI (Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie).

2. De site bezit nog niet het AnySurfer-label.

3. De site is intern ontwikkeld. In zijn huidige versie beanwoordt hij al aan talrijke AnySurfer-aanbevelingen zoals :

De site bevat anderzijds geen elementen die AnySurfer verwerpt zoals afrollende menu’s, complexe tabellen, kleurcodes voor een beter begrip, teksten in cursief, animaties, “Flash" of “Java" voor het surfen.

Door sommige AnySurfer aanbevelingen toe te passen zou de ICT-dienst van het Federaal Wetenschapsbeleid evenwel al te veel worden belast, wat op dit ogenblik niet mogelijk is. De site moet in 2009 grondig worden herwerkt en het label behoort tot de te bereiken doelstellingen.

Wat het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) betreft :

1. Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: www.rsvz.be.

2. Deze website heeft nog geen dergelijk label.

3. Ik moge verwijzen naar mijn antwoord aan uw collega-senator Paul Wille op diens gelijkaardige, recente vraag (schriftelijke vraag nr. 4-865). Ik bevestig u dat de problematiek van de goede toegankelijkheid tot informatie voor alle burgers, ook deze met (visuele) handicap, het RSVZ nauw aan het hart ligt. De huidige website van het RSVZ is bijgevolg reeds gedeeltelijk aangepast voor personen met een (visuele) handicap. Wegens technische redenen is het momenteel nog niet mogelijk om 100% te voldoen aan de normen van het BlindSurfer kwaliteitslabel.

Er wordt evenwel gepland om, in het kader van de modernisering van de website, over te stappen naar een nieuw informatica-platform. Zo kan volledig worden voldaan aan de normen van het AnySurfer kwaliteitslabel, welke de opvolger is van het BlindSurfer kwaliteitslabel.

Volgens de huidige planning zal de nieuwe RSVZ website in de loop van 2009 in gebruik kunnen genomen worden. Vanaf dan zal deze website dan ook volledig geschikt worden voor personen met een (visuele) handicap.

Wat de directie-generaal (DG) Zelfstandigen betreft :

Aangezien ik enkel inhoudelijk bevoegd ben voor de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid, beschik ik niet over de gevraagde gegevens. Het is de minister van Sociale Zaken die bevoegd is voor deze aspecten voor de ganse FOD Sociale Zekerheid, met inbegrip van deze DG.