Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1156

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 23 juni 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Rekenhof - BELNET, Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Laattijdig overzenden van rekeningen

Rekenhof (BelgiŰ)
verificatie van de rekeningen
Belnet
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
museum
balans

Chronologie

23/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/7/2008)
23/7/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1157

Vraag nr. 4-1156 d.d. 23 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de specifieke regelgeving van de diverse Staatsdiensten met afzonderlijk beheer is de timing voor het opstellen, goedkeuren en overzenden van de jaarrekeningen niet overal dezelfde, maar in elk van die regelgevingen zijn bepalingen terug te vinden die in principe borg zouden moeten staan voor een tijdige voorlegging van de rekeningen van de Staat aan het Rekenhof.

De rekeningen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer maken deel uit van de algemene rekening van de Staat, die vˇˇr 30ájuni van het daaropvolgende jaar aan het Rekenhof moet worden toegezonden.

BELNET, de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) hebben hun rekeningen 2006 pas na die datum aan het Rekenhof voorgelegd. Te laat dus. Bovendien is zelfs de rekening 2004 van de KMKG nog steeds niet voorgelegd.

a. Waaraan waren deze vertragingen te wijten?

b. Werden tegen de verantwoordelijken sancties getroffen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

c. Welke maatregelen werden genomen om een herhaling van zulke vertragingen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 23 juli 2008 :

a) Bij de goedkeuring van de rekeningen zijn verschillende actoren betrokken. Het komt aan de Beheerscommissie toe zich in de eerste plaats uit te spreken over de door de dienst Budget en Beheerscontrole van het Federaal Wetenschapsbeleid opgestelde rekeningen. Die rekeningen worden vervolgens bezorgd aan de inspecteur van FinanciŰn voor de vastlegging ervan en vervolgens aan de voogdijminister voor de definitieve goedkeuring ervan. De administratie der Thesaurie van de FOD FinanciŰn bezorgt ze dan aan het Rekenhof.

Sinds 2002 verricht het Federaal Wetenschapsbeleid heel wat inhaalwerk, een erfenis uit het verleden. Dat geldt in het bijzonder voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).

In 2004 heeft de POD de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, zoals de Dienst voor wetenschappelijke en technische Informatie (DWTI) en het Belgische telematicanetwerk voor onderzoek (BELNET), gevraagd de documenten met betrekking tot de boekhoudkundige beheersrekeningen (wettelijk in te dienen vˇˇr 1 maart) en de rekening van de uitvoering van de begroting (wettelijk in te dienen vˇˇr 30 mei) afzonderlijk op te sturen om de rekeningen zo snel mogelijk te kunnen voorleggen aan het Rekenhof.

In sommige instellingen is wat tijd verlopen alvorens die nieuwe procedures konden worden gebruikt. De opgelopen vertraging is evenwel niet alleen te wijten aan de eerste hoofdrolspelers, te weten de interne rekenplichtigen, wat blijkt uit de verzending van de rekeningen 2006 op 28 juni 2007 door de DWTI aan de Dienst van de Staatsschuld.

Bij BELNET is de goedkeuringsprocedure van start gegaan op 12 juni 2007 en afgelopen op 24 juli 2007. De POD, die een verschil van afrondingen in de cijfers had vastgesteld, heeft verkozen de indiening uit te stellen en correcte rekeningen voor te leggen. Alles zou opnieuw normaal moeten verlopen bij de rekeningen 2007.

De Schatkist heeft de rekeningen 2004 van de KMKG op 22 september 2006 bezorgd aan het Rekenhof. De KMKG omvatten, ter herinnering, verscheidene in Brussel gevestigde musea (Jubelparkmuseum, Muziekinstrumentenmuseum, Musea van het Verre Oosten en Hallepoortmuseum). Bijgevolg moeten verschillende rekeningen afzonderlijk worden afgesloten, in de eerste plaats intern. Om het probleem van het tijdschema op te vangen, hebben de KMKG moeite gedaan om het gebruik en het beheer van de kasrekeningen te rationaliseren. In 2006 bedroeg het lopende saldo ter zake de helft van dat van 2005. De totaalrekeningen 2006 werden op 13 juni 2007 goedgekeurd door de Beheerscommissie en op 25 juli 2007 aan de Schatkist bezorgd.

b) Het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer voorziet geen sancties in geval van laattijdige indiening van de rekeningen.

c) Desalniettemin heb ik, om dergelijke vertragingen in de toekomst te voorkomen, de FWI's en de POD gevraagd alles in het werk te stellen opdat de indiening van de rekeningen zorgvuldig zou worden opgevolgd. Ik herinner er u aan dat, als gevolg van het principe van het afzonderlijk beheer, de Beheerscommissie hiervoor in laatste instantie verantwoordelijk is.