SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
2 avril 2020 2 april 2020
________________
Question écrite n° 7-450 Schriftelijke vraag nr. 7-450

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________________
Services publics fédéraux (SPF) - Service publics fédéraux de programmation (SPP) - Membres du personnel - Absentéisme consécutif à une contamination par le coronavirus (Covid-19) Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) 
________________
ministère
administration publique
épidémie
maladie infectieuse
absentéisme
ministerie
overheidsadministratie
epidemie
infectieziekte
absenteïsme
________ ________
2/4/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 )
5/5/2020 Antwoord
2/4/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 )
5/5/2020 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 7-448
Aussi posée à : question écrite 7-449
Aussi posée à : question écrite 7-451
Aussi posée à : question écrite 7-452
Aussi posée à : question écrite 7-453
Aussi posée à : question écrite 7-454
Aussi posée à : question écrite 7-455
Aussi posée à : question écrite 7-456
Aussi posée à : question écrite 7-457
Aussi posée à : question écrite 7-458
Aussi posée à : question écrite 7-459
Aussi posée à : question écrite 7-460
Aussi posée à : question écrite 7-448
Aussi posée à : question écrite 7-449
Aussi posée à : question écrite 7-451
Aussi posée à : question écrite 7-452
Aussi posée à : question écrite 7-453
Aussi posée à : question écrite 7-454
Aussi posée à : question écrite 7-455
Aussi posée à : question écrite 7-456
Aussi posée à : question écrite 7-457
Aussi posée à : question écrite 7-458
Aussi posée à : question écrite 7-459
Aussi posée à : question écrite 7-460
________ ________
Question n° 7-450 du 2 avril 2020 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-450 d.d. 2 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi est une matière transversale.

En raison de la crise du coronavirus, on observe de l'absentéisme parmi les membres du personnel de nombreuses entreprises et administrations.

Pouvez-vous me communiquer, pour les services publics fédéraux (SPF) et services publics fédéraux de programmation (SPP) qui relèvent de votre compétence, le nombre de membres du personnel qui ont été déclarés en incapacité de travail en raison d'une contamination par le coronavirus?

 

Werk is een transversale aangelegenheid.

Als gevolg van de coronacrisis is er in vele bedrijven en administraties een uitval van personeelsleden waar te nemen.

Kan de geachte minister mij voor de federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder zijn bevoegdheid vallen, meedelen hoeveel personeelsleden eind maart 2020 reeds waren uitgevallen ten gevolge van een besmetting met het coronavirus?

 
Réponse reçue le 5 mai 2020 : Antwoord ontvangen op 5 mei 2020 :

Au 31 mars 2020, le service public fédéral (SPF) Finances comptait 22 collègues confirmés positifs au coronavirus et 212 collègues présumés atteints (situation connue au 1er avril 2020).

Ces chiffres proviennent des signalements enregistrés en interne sur base des déclarations spontanées des chefs de service ou des collègues atteints eux-mêmes, et ne sont pas validés officiellement par une autorité médicale telle que Medex ou autre.

Op 31 maart 2020 had de federale overheidsdienst (FOD) Financiën 22 collega's die positief waren bevonden voor het coronavirus en 212 collega's vermoedelijk besmet (bekende situatie op 1 april 2020).

Deze cijfers zijn afkomstig van rapporten die intern zijn geregistreerd op basis van spontane verklaringen van afdelingshoofden of zelf getroffen collega's en zijn niet officieel gevalideerd door een medische autoriteit zoals Medex of andere.