SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
4 mars 2020 4 maart 2020
________________
Question écrite n° 7-376 Schriftelijke vraag nr. 7-376

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées

aan de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
________________
Travail des enfants - Infractions - Constats - Procès-verbaux - Dérogations Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen 
________________
travail des enfants
statistique officielle
kinderarbeid
officiële statistiek
________ ________
4/3/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 )
4/5/2020 Antwoord
4/3/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2020 )
4/5/2020 Antwoord
________ ________
Question n° 7-376 du 4 mars 2020 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-376 d.d. 4 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi est une compétence régionale; la présente question concerne donc une compétence transversale.

La loi sur le travail du 16 mars 1971 dispose qu'il est interdit de faire ou de laisser travailler des enfants âgés de moins de quinze ans.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées pour permettre la participation d'enfants comme acteurs, chanteurs ou musiciens, par exemple, à des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique, telles que des pièces de théâtre, du ballet, du cirque, des concours de danse ou de chant, des défilés de mode, etc.

1) Des infractions à l'interdiction du travail des enfants ont-elles été constatées au cours de l'année 2019 ? Dans l'affirmative, de combien d'infractions s'agit-il (chiffres par Région)?

2) Dans combien de cas des procès-verbaux ont-ils été dressés (chiffres par Région) ?

3) Combien de dérogations individuelles ont-elles été accordées au cours de l'année 2019 (chiffres par Région et en fonction de la nature de l'activité) ?

 

Werk is een gewestelijke materie en bijgevolg betreft deze vraag een transversale bevoegdheid.

Volgens de wet van 16 maart 1971 is het verboden om minderjarigen beneden de vijftien jaar arbeid te laten of doen verrichten.

Er kunnen echter individuele afwijkingen worden toegestaan voor de medewerking van kinderen als bijvoorbeeld acteur, zanger, muzikant aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard zoals onder andere toneel, ballet, circus, dans- of zangwedstrijden, modeshows, enz.

1) Werden er in 2019 inbreuken vastgesteld op de wet tegen kinderarbeid? Zo ja, hoeveel, opgesplitst per Gewest?

2) In hoeveel gevallen werd er proces-verbaal opgemaakt, opgesplitst per Gewest?

3) Hoeveel individuele afwijkingen werden er in 2019 toegestaan, opgesplitst per Gewest en al naargelang de aard van de activiteit?

 
Réponse reçue le 4 mai 2020 : Antwoord ontvangen op 4 mei 2020 :

Je tiens tout d’abord à rappeler à l’honorable membre que les Régions disposent de compétences importantes dans le domaine de la politique du marché du travail mais que la réglementation relative à l’interdiction du travail des enfants est de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et que son contrôle en est exercé par l’Inspection du travail – Contrôle des lois sociales.

Il est interdit suivant l'article 7.1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 de «de faire ou de laisser travailler des enfants ou de leur faire ou laisser exercer une activité sortant du cadre de leur éducation ou de leur formation. Il est interdit en tout cas de faire ou laisser exercer par des enfants une activité qui peut avoir une influence désavantageuse sur le développement de l'enfant sur le plan pédagogique, intellectuel ou social, mettre en danger son intégrité physique, psychique ou morale ou qui est préjudiciable à tout aspect de son bien-être».

1) & 2) En 2019 l’Inspection du travail – Contrôle des lois sociales a constaté 29 infractions concernant le travail des enfants. On a donné 6 avertissements et 23 procès-verbaux ont été dressés.

Ces 29 infractions se répartissent comme suit:

– Bruxelles: 3;

– Wallonie: 7;

– Flandre: 19.

Ces 23 procès-verbaux se répartissent comme suit:

– Bruxelles: 1;

– Wallonie: 6;

– Flandre: 16.

3) En 2019 l’Inspection du travail – Contrôle des lois sociales a accordé 805 dérogations. Cette banque de données ne fait pas une distinction entre les régions afin que de telles statistiques ne puissent être fournies.

Quant à la nature de l'activité:

– culturel: 8 autorisations;

– éducatif: 2;

artistique: 208;

– radio / TV sans publicité: 250;

– radio / TV avec publicité: 118;

photos sans publicité: 3;

photos avec publicité: 241;

défilé de mode: 7.

Remarque: certaines demandes de dérogation tombent sous différentes catégories.

Les dérogations concernent 6 518 d’enfants, partagés comme suit:

–·0 jusqu’à 6 ans: 1 267 enfants;

–·7 jusqu’à 11 ans: 3 284 enfants;

12 jusqu’à 15 ans: 1 967 enfants.

Les autorisations concernent 16 272 jours calendriers, dont 2 989 jours avec absentéisme scolaire. Il ne s'agit certainement pas toujours de journées à temps plein ou absentéisme scolaire à plein temps.

Cet absentéisme scolaire peut être divisé en:

– enfants de 7 jusqu’à 11 ans: 1 803 jours;

– enfants de 12 jusqu’à 15 ans: 1 186 jours.

Les parents ou le tuteur de l'enfant donnent toujours leur consentement à l'avance avant qu'une autorisation soit accordée. En cas d’absentéisme scolaire, la direction de l’écore donne également son accord à l'avance.

Allereerst wil ik het geachte lid eraan herinneren dat de Gewesten belangrijke bevoegdheden hebben op het gebied van het arbeidsmarktbeleid, maar dat de wetgeving betreffende het verbod op kinderarbeid de exclusieve bevoegdheid is van de federale overheid en dat de controle daarop wordt uitgeoefend door de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten.

Het is verboden, volgens de bepalingen van artikel 7.1 van de arbeidswet van 16 maart 1971, om «kinderen arbeid te doen of laten verrichten of enige werkzaamheid buiten het kader van hun opvoeding of vorming te doen of laten uitvoeren. Het is in ieder geval verboden kinderen enige werkzaamheid te doen of laten uitvoeren die een nadelige invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind op pedagogisch, intellectueel of sociaal vlak, zijn fysieke, psychische of morele integriteit in gevaar brengt of die schadelijk is voor enig aspect van zijn welzijn».

1) & 2) In 2019 werden door de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten 29 inbreuken vastgesteld inzake kinderarbeid. Er werden 6 waarschuwingen gegeven en 23 processen-verbaal (PV) opgesteld.

De 29 inbreuken kunnen worden verdeeld als volgt:

– Brussel: 3;

– Wallonië: 7;

– Vlaanderen: 19.

De 23 PV’s kunnen verdeeld worden als volgt:

– Brussel: 1;

– Wallonië: 6;

– Vlaanderen: 16.

3) Er werden in 2019 805 afwijkingen toegestaan door de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten. Deze database maakt geen onderscheid tussen de gewesten, zodat een dergelijke statistiek niet kan gegeven worden.

Wat betreft de aard van de activiteit:

– cultureel: 8 toelatingen;

– educatief: 2;

– artistiek: 208;

– radio/TV zonder reclame: 250;

– radio/TV met reclame: 118;

– foto’s zonder reclame: 3;

– foto’s met reclame: 241;

– mode defilé: 7.

Opmerking: sommige toelatingen vallen onder verschillende categorieën.

Deze toelatingen handelden over 6 518 kinderen, verdeeld over:

– 0 tot zesjarigen: 1 267;

–·7 tot elfjarigen: 3 284;

–·12 tot vijftienjarigen: 1 967 kinderen.

De toelatingen handelden over prestaties op 16 272 kalenderdagen, waarvan er 2 989 met schoolverlet. Het gaat daarbij zeker niet altijd over voltijdse dagen of voltijds schoolverlet.

Dit schoolverlet kan verdeeld worden over:

– kinderen van 7 tot 11 jaar: 1 803 dagen;

– kinderen van 12 tot 15 jaar: 1 186 dagen.

De ouders of voogd van het kind geven hun akkoord vooraleer een toelating wordt gegeven. Bij schoolverlet geeft ook de schooldirectie vooraf hun akkoord.