SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
23 janvier 2020 23 januari 2020
________________
Question écrite n° 7-308 Schriftelijke vraag nr. 7-308

de Stephanie D'Hose (Open Vld)

van Stephanie D'Hose (Open Vld)

au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
________________
Travailleuses indépendantes - Congé de maternité - Chiffres Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers 
________________
profession indépendante
congé de maternité
statistique officielle
zelfstandig beroep
zwangerschapsverlof
officiële statistiek
________ ________
23/1/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 )
1/10/2020 Dossier gesloten
23/1/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 )
1/10/2020 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 7-787 Réintroduite comme : question écrite 7-787
________ ________
Question n° 7-308 du 23 janvier 2020 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-308 d.d. 23 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Je me réfère à ma question écrite antérieure n° 6-2365: on me renvoie au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, auquel j'adresse à présent cette question.

Le congé de maternité des travailleuses indépendantes est de maximum douze semaines, à savoir trois semaines de congé obligatoire et neuf semaines de congé facultatif. La période de neuf semaines peut être prise à temps plein ou à temps partiel. Des modalités particulières sont prévues en cas de naissance multiple, le congé de maternité facultatif de neuf semaines étant prolongé à dix semaines. Une réglementation particulière est également applicable si le nourrisson doit être hospitalisé pour un minimum de sept jours. Il est alors possible de prolonger le congé facultatif.

Il s'agit d'une matière transversale communautaire.

Dans ce cadre, je souhaiterais poser les questions suivantes au ministre:

1) Combien de travailleuses indépendantes ont-elles pris leur congé de maternité en 2017 et 2018?

2) En ce qui concerne le congé facultatif de neuf semaines, combien de ces travailleuses indépendantes ont-elles choisi:

a) de ne pas le prendre;

b) de le prendre à temps plein;

c) de le prendre sous la forme d'un temps partiel?

3) Combien de travailleuses indépendantes qui ont pris le congé de maternité facultatif à temps plein, l'ont fait pour:

a) une semaine seulement;

b) deux semaines;

c) trois semaines;

d) quatre semaines;

e) cinq semaines;

f) six semaines;

g) sept semaines;

h) huit semaines;

i) la période complète de neuf semaines?

4) J'aimerais obtenir un aperçu similaire, ventilé selon le nombre de semaines, pour le nombre d'indépendantes qui ont choisi de prendre le congé de maternité facultatif à temps partiel.

5) Combien de travailleuses indépendantes ont-elles eu une naissance multiple en 2017 et en 2018?

6) Combien de travailleuses indépendantes ont-elles prolongé le congé de neuf semaines à la suite de l'hospitalisation de leur bébé en 2017 et 2018?

7) Quel montant a-t-il été versé aux travailleuses indépendantes à titre d'allocations de maternité en 2017 et 2018? Je souhaiterais obtenir une ventilation des allocations selon que le congé de maternité a été pris à temps plein ou à temps partiel.

 

Ik verwijs naar een eerdere schriftelijke vraag nr. 6-2365 waarbij wordt verwezen voor het antwoord naar de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

De moederschapsrust voor zelfstandigen bedraagt maximaal twaalf weken, meer bepaald drie weken verplicht op te nemen rust en negen weken rust op te nemen naar keuze. In de periode van negen weken naar keuze kan deze vol of deeltijds worden opgenomen. Aparte modaliteiten zijn voorzien bij de geboorte van een meerling, waarbij de moederschapsrust verlengd wordt tot tien weken in plaats van negen weken naar keuze. Eveneens geldt een bijzondere regeling indien de baby gehospitaliseerd moet worden en minimaal zeven dagen in het ziekenhuis moet blijven. Dan is een verlenging mogelijk van de naar keuze op te nemen periode.

Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen.

In dit kader had ik volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoeveel zelfstandigen hebben in 2017 en 2018 hun moederschapsrust opgenomen?

2) Hoeveel van deze zelfstandigen kozen tijdens de niet verplichte periode van negen weken:

a) om ze niet op te nemen;

b) om ze voltijds op te nemen;

c) om ze in een aangepaste deeltijds vorm op te nemen?

3) Hoeveel zelfstandigen, die de niet verplichte periode voltijds als moederschapsrust opnamen, deden dat:

a) slechts één week;

b) twee weken;

c) drie weken;

d) vier weken;

e) vijf weken;

f) zes weken;

g) zeven weken;

h) acht weken;

i) de volledige periode van negen weken?

4) Graag kreeg ik ook een gelijkaardig overzicht van het aantal zelfstandigen dat de niet verplichte periode moederschapsrust deeltijds opnam, opgedeeld naar het aantal weken.

5) Hoeveel zelfstandigen kregen in 2017 en 2018 een meerling?

6) Hoeveel zelfstandigen hebben in 2017 en 2018 een aangepaste opname van de negen weken gedaan naar aanleiding van de hospitalisatie van de baby?

7) Welk bedrag aan moederschapsuitkeringen werden in 2017 en 2018 aan zelfstandigen gedaan? Graag een opsplitsing van uitkeringen volgens voltijdse of deeltijdse opname van de moederschapsrust.