SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
17 janvier 2020 17 januari 2020
________________
Question écrite n° 7-295 Schriftelijke vraag nr. 7-295

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre du Budget et de la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale et de la Politique scientifique

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
________________
Administrations - Membres du personnel ne possédant pas la nationalité belge Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken 
________________
administration publique
fonctionnaire
personnel contractuel
ressortissant de l'UE
ressortissant étranger
statistique officielle
overheidsadministratie
ambtenaar
personeel op contractbasis
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
officiële statistiek
________ ________
17/1/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 )
29/1/2020 Antwoord
17/1/2020 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020 )
29/1/2020 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 7-292
Aussi posée à : question écrite 7-293
Aussi posée à : question écrite 7-294
Aussi posée à : question écrite 7-296
Aussi posée à : question écrite 7-297
Aussi posée à : question écrite 7-298
Aussi posée à : question écrite 7-299
Aussi posée à : question écrite 7-300
Aussi posée à : question écrite 7-301
Aussi posée à : question écrite 7-302
Aussi posée à : question écrite 7-303
Aussi posée à : question écrite 7-304
Aussi posée à : question écrite 7-292
Aussi posée à : question écrite 7-293
Aussi posée à : question écrite 7-294
Aussi posée à : question écrite 7-296
Aussi posée à : question écrite 7-297
Aussi posée à : question écrite 7-298
Aussi posée à : question écrite 7-299
Aussi posée à : question écrite 7-300
Aussi posée à : question écrite 7-301
Aussi posée à : question écrite 7-302
Aussi posée à : question écrite 7-303
Aussi posée à : question écrite 7-304
________ ________
Question n° 7-295 du 17 janvier 2020 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-295 d.d. 17 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi ainsi que la migration et l'intégration sont des matières transversales.

L'article 10 de la Constitution dispose que «seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers».

Pouvez-me dire, pour chacune des administrations qui relèvent de votre compétence et pour chacune des organisations placées sous votre tutelle, combien de membres du personnel, quel que soit leur statut, ne possèdent pas la nationalité belge?

Pouvez-vous faire une distinction à cet égard selon qu'il s'agit de ressortissants d'États membres de l'Union européenne (UE), de ressortissants de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen (EEE) et de ressortissants de pays tiers?

Pouvez-vous, concernant cette dernière catégorie, indiquer de quels pays il s'agit exactement?

 

Werk alsook migratie en inburgering zijn transversale aangelegenheden.

Artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat «alleen Belgen tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar zijn, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld».

Kan u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen en voor de organisaties die onder uw voogdij staan, per administratie en per organisatie, meedelen hoeveel personeelsleden, ongeacht hun statuut, niet over de Belgische nationaliteit beschikken?

Kan daarbij een opsplitsing worden gemaakt al naar gelang het gaat om onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (EU), onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat of de Europese Economische Ruimte (EER), en onderdanen van derde landen?

Kan u wat deze laatste categorie betreft meedelen om welke landen het precies gaat?

 
Réponse reçue le 29 janvier 2020 : Antwoord ontvangen op 29 januari 2020 :

Pour la première partie de votre question, je vous renvoie à la réponse donnée par la première ministre à votre question écrite n° 7-292 datée du 17 janvier 2020.

Pour la seconde partie de votre question, je vous renvoie à ma réponse à la question écrite de la députée Barbara Pas datée du 14 novembre 2019.

Voor het eerste deel van uw vraag verwijs ik u naar het antwoord van de eerste minister op uw schriftelijke vraag nr. 7-292 van 17 januari 2020.

Voor het tweede deel van uw vraag verwijs ik u naar mijn antwoord op de schriftelijke vraag van parlementslid Barbara Pas van 14 november 2019.