SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
28 novembre 2019 28 november 2019
________________
Question écrite n° 7-223 Schriftelijke vraag nr. 7-223

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées

aan de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
________________
Travail des enfants - Infractions - Constats - Procès-verbaux - Dérogations Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen 
________________
travail des enfants
kinderarbeid
________ ________
28/11/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 )
21/1/2020 Antwoord
28/11/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 )
21/1/2020 Antwoord
________ ________
Question n° 7-223 du 28 novembre 2019 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-223 d.d. 28 november 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi est une matière régionale, et par conséquent, cette question concerne une compétence transversale.

La loi sur le travail du 16 mars 1971 dispose qu'il est interdit de faire ou de laisser travailler des enfants âgés de moins de 15 ans.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées pour permettre la participation d'enfants comme acteurs, chanteurs ou musiciens, par exemple, à des manifestations à caractère culturel, scientifique, éducatif ou artistique, telles que des pièces de théâtre, du ballet, du cirque, des concours de danse ou de chant, des défilés de mode, etc.

1) Des infractions à l'interdiction du travail des enfants ont-elles été constatées en 2018? Dans l'affirmative, de combien d'infractions s'agit-il (chiffres par année et par Région)?

2) Dans combien de cas des procès-verbaux ont-ils été dressés (chiffres par année et par Région)?

3) Combien de dérogations individuelles ont-elles été accordées en 2018 (chiffres par année, par Région et en fonction de la nature de l'activité)?

 

Werk is een gewestelijke bevoegdheid en bijgevolg betreft deze vraag een transversale aangelegenheid.

Volgens de wet van 16 maart 1971 is het verboden om minderjarigen beneden de 15 jaar arbeid te laten of doen verrichten.

Er kunnen echter individuele afwijkingen worden toegestaan voor de medewerking van kinderen als bijvoorbeeld acteur, zanger, muzikant aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard zoals onder andere toneel, ballet, circus, dans- of zangwedstrijden, modeshows, enz.

1) Werden er in 2018 inbreuken vastgesteld op de wet tegen kinderarbeid? Zo ja, hoeveel, opgesplitst per jaar en per Gewest?

2) In hoeveel gevallen werd er proces-verbaal opgemaakt, opgesplitst per jaar en per Gewest?

3) Hoeveel individuele afwijkingen werden er in 2018 toegestaan, opgesplitst per jaar en Gewest en al naargelang de aard van de activiteit?

 
Réponse reçue le 21 janvier 2020 : Antwoord ontvangen op 21 januari 2020 :

Je tiens tout d’abord à rappeler à l’honorable membre que les Régions disposent de compétences importantes dans le domaine de la politique du marché du travail mais que la réglementation relative à l’interdiction du travail des enfants est de la compétence exclusive de l’autorité fédérale et que son contrôle en est exercé par l’inspection du travail – Contrôle des lois sociales.

Il est interdit suivant article 7.1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 de «faire ou de laisser travailler des enfants ou de leur faire ou laisser exercer une activité sortant du cadre de leur éducation ou de leur formation. Il est interdit en tout cas de faire ou laisser exercer par des enfants une activité qui peut avoir une influence désavantageuse sur le développement de l'enfant sur le plan pédagogique, intellectuel ou social, mettre en danger son intégrité physique, psychique ou morale ou qui est préjudiciable à tout aspect de son bien-être».

1) 2) En 2018, l ’Inspection du travail – Contrôle des lois sociales a constaté 39 infractions concernant le travail des enfants. On a donné 11 avertissements et 28 procès-verbaux ont été dressés.

Ces 28 procès-verbaux se répartissent comme suit:

Bruxelles

8

Wallonie

14

Flandre

16

3) En 2018, l’Inspection du Travail – Contrôle des lois sociales a accordé 573 dérogations. Nous ne pouvons pas donner un statistique par Région comme la banque de données ne fait pas une distinction entre les Régions.

En ce qui concerne les activités nous pouvons vous donner les chiffres suivants:


Nombre d'autorisations

Culturel

4

Éducatif

2

Artistique

208

Radio/TV sans publicité

220

Radio/TV avec publicité

107

Photos sans publicité

6

Photos avec publicité

30

Défilé de mode

6

Remarque: certaines demandes de dérogation tombent sous différentes catégories.

Les dérogations concernent 5 931 d’enfants, partagés comme suit:


Nombre d'enfants

0 jusqu’à 6 ans

957 enfants

7 jusqu’à 11 ans

2 928 enfants

12 jusqu’à 15 ans

2 046 enfants

Les autorisations concernent 16 469 jours calendriers, dont 2 514 jours avec absentéisme scolaire. Il ne s'agit certainement pas toujours de journées à temps plein ou absentéisme scolaire à plein temps.

Cet absentéisme scolaire peut être divisé en:

–  enfants de 7 jusqu’à 11 ans: 1 230 jours

–  enfants de 12 jusqu’à 15 ans: 1 284 jours

Les parents ou le tuteur de l'enfant donnent toujours leur consentement à l'avance avant qu'une autorisation soit accordée. En cas d’absentéisme scolaire, la direction de l’écore donne également son accord à l'avance.

Allereerst wil ik het geachte lid eraan herinneren dat de Gewesten belangrijke bevoegdheden hebben op het gebied van het arbeidsmarktbeleid, maar dat de wetgeving betreffende het verbod op kinderarbeid de exclusieve bevoegdheid is van de federale overheid en dat de controle daarop wordt uitgeoefend door de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten.

Het is verboden, volgens de bepalingen van artikel 7.1 van de arbeidswet van 16 maart 1971, om «kinderen arbeid te doen of laten verrichten of enige werkzaamheid buiten het kader van hun opvoeding of vorming te doen of laten uitvoeren. Het is in ieder geval verboden kinderen enige werkzaamheid te doen of laten uitvoeren die een nadelige invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind op pedagogisch, intellectueel of sociaal vlak, zijn fysieke, psychische of morele integriteit in gevaar brengt of die schadelijk is voor enig aspect van zijn welzijn».

1) 2) In 2018 werden door de arbeidsinspectie (Toezicht op de sociale wetten) 39 inbreuken vastgesteld inzake kinderarbeid. Er werden 11 waarschuwingen gegeven en 28 processen-verbaal opgesteld.

Deze 28 PV’s kunnen verdeeld worden als volgt:

Brussel

8

Wallonië

14

Vlaanderen

16

3) Er werden in 2018 573 afwijkingen toegestaan door de arbeidsinspectie. Deze database maakt geen onderscheid tussen de gewesten, zodat een dergelijke statistiek niet kan gegeven worden.

Wat betreft de aard van de activiteit:


Aantal toelatingen

Cultureel

4

Educatief

2

Artistiek

208

Radio/TV zonder reclame

220

Radio/TV met reclame

107

Foto’s zonder reclame

6

Foto’s met reclame

30

Mode defilé

6

Opmerking: sommige vragen om toelating vallen onder verschillende categorieën.

Deze toelatingen handelden over 5.931 kinderen, verdeeld over:


Aantal kinderen

0 tot zesjarigen

957

7 tot elfjarigen

2 928

12 tot vijftienjarigen

2 046

De toelatingen handelden over prestaties op 16 469 kalenderdagen, waarvan er 2.514 met schoolverlet. Het gaat daarbij zeker niet altijd over voltijdse dagen of voltijds schoolverlet.

Dit schoolverlet kan verdeeld worden over:

–  kinderen van 7 tot 11 jaar: 1 230 dagen;

–  kinderen van 12 tot 15 jaar: 1 284 dagen.

De ouders of voogd van het kind geven steeds vooraf hun akkoord vooraleer een toelating wordt gegeven. Bij schoolverlet geeft ook de schooldirectie vooraf hun akkoord.