SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
28 novembre 2019 28 november 2019
________________
Question écrite n° 7-209 Schriftelijke vraag nr. 7-209

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
________________
Fraude sociale - Lutte - Recettes - Répartition par Région - Ressortissants étrangers - Nombre Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per Gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal 
________________
travail au noir
ressortissant étranger
répartition géographique
statistique officielle
fraude
zwartwerk
buitenlandse staatsburger
geografische spreiding
officiële statistiek
fraude
________ ________
28/11/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 )
28/11/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 )
________ ________
Aussi posée à : question écrite 7-208
Aussi posée à : question écrite 7-210
Aussi posée à : question écrite 7-208
Aussi posée à : question écrite 7-210
________ ________
Question n° 7-209 du 28 novembre 2019 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-209 d.d. 28 november 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La politique du gouvernement accorde une attention de plus en plus grande à la lutte contre la fraude sociale.

1) Combien la lutte contre la fraude sociale a-t-elle rapporté ces trois dernières années ? J'aimerais obtenir une ventilation des chiffres en fonction du type d'allocation ou d'infraction dans chacune des trois Régions?

2) Dans combien de cas des ressortissants étrangers étaient-ils concernés ?

 

De regering besteedt in haar beleid steeds meer aandacht aan de bestrijding van de sociale fraude.

1) Hoeveel heeft de strijd tegen de sociale fraude de jongste drie jaar opgebracht, opgesplitst per uitkering of inbreuk in elk van de drie Gewesten ?

2) In hoeveel van de gevallen ging het om buitenlandse onderdanen ?