SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2019-2020 Zitting 2019-2020
________________
28 novembre 2019 28 november 2019
________________
Question écrite n° 7-192 Schriftelijke vraag nr. 7-192

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre des Pensions

aan de minister van Pensioenen
________________
Office national des Pensions (ONP) - Créances - Prescription - Dépassement des limites des revenus d'une activité autorisée Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Vorderingen - Verjaring - Overschrijden van de grenzen voor toegelaten arbeid 
________________
Office national des pensions
prescription d'action
travailleur âgé
répartition géographique
créance
travail
Rijksdienst voor Pensioenen
verjaring van de vordering
oudere werknemer
geografische spreiding
schuldvordering
arbeid
________ ________
28/11/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 )
19/12/2019 Antwoord
28/11/2019 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 2/1/2020 )
19/12/2019 Antwoord
________ ________
Question n° 7-192 du 28 novembre 2019 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-192 d.d. 28 november 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Divers aspects de l'Emploi sont de compétence communautaire ; par conséquent, cette question traite d'une compétence transversale.

Les créances de l'Office national des pensions (ONP) dans le cadre du dépassement des limites des revenus d'une activité autorisée peuvent être forcloses. Pouvez-vous me communiquer les informations suivantes pour les trois dernières années :

1) a) combien de créances à l'égard de travailleurs pensionnés sont-elles forcloses pour chaque Région ?

b) quel était le montant total de ces créances pour chaque Région ?

2) a) combien de créances à l'égard des indépendants pensionnés sont-elles forcloses pour chaque Région ?

b) quel était le montant total de ces créances pour chaque Région ?

 

Diverse aspecten van het beleidsdomein Werk zijn een gemeenschapsbevoegdheid en bijgevolg behandelt deze vraag een transversale aangelegenheid.

Bij een overschrijding van de grenzen van toegelaten arbeid kan de vordering van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) verjaren. Kunt u meedelen voor de jongste drie jaar:

1) a) hoeveel vorderingen ten aanzien van gepensioneerde werknemers verjaard zijn, opgesplitst per gewest?

b) wat het totale bedrag van deze verjaarde vorderingen is, opgesplitst per gewest?

2) a) hoeveel vorderingen ten aanzien van gepensioneerde zelfstandigen verjaard zijn, opgesplitst per gewest?

b) wat het totale bedrag van deze verjaarde vorderingen is, opgesplitst per gewest?

 
Réponse reçue le 19 décembre 2019 : Antwoord ontvangen op 19 december 2019 :

1) + 2) Depuis que le Service fédéral de Pensions (SFP) dispose des déclarations multifonctionnelles (DMFA), les revenus d’activités des salariés et des fonctionnaires sont suivis chaque année, ce qui implique qu’il n’y a plus de situations prescrites pour ces régimes.

Des situations prescrites pourraient toutefois exister pour les revenus d’« activités autres », les revenus d’activités exercées à l’étranger et pour les revenus d’activités d’indépendant. Je vous informe toutefois que le SFP ne tient aucune statistique pour ces trois dernières catégories.

Pour ce qui concerne les « activités autres » et les activités exercées à l’étranger, le SFP ne demande des informations que sur les années non prescrites et informe le pensionné que les revenus perçus pour les années antérieures sont prescrites.

Le contrôle des revenus d’indépendant est effectué par l’INASTI. Si l’INASTI informe le SFP de régularisations portant sur des années prescrites, cette information est reprise dans la notification avec une indication des règles de prescription. Le SFP applique la prescription.

Pour ce qui concerne le régime fonctionnaire, le contrôle effectué par le SFP se faisait antérieurement via l’avertissement extrait de rôle (systématiquement pour les cas connus et par sondage).

1) + 2) Sinds de Federale Pensioendienst (FPD) beschikt over de multifunctionele aangiftes (DmfA), worden de inkomsten uit beroepsactiviteiten van de werknemers en de ambtenaren jaarlijks opgevolgd, hetgeen impliceert dat er geen verjaringen meer zijn in die stelsels.

Verjaringen zouden zich evenwel nog steeds kunnen voordoen voor inkomsten uit « andere activiteiten », inkomsten uit activiteiten uitgeoefend in het buitenland of inkomsten uit activiteiten uitgeoefend als zelfstandige. Ik informeer u echter dat de FPD geen enkele statistiek bijhoudt met betrekking tot deze laatste drie categorieën.

Voor wat betreft de « andere activiteiten » en de activiteiten uitgeoefend in het buitenland, vraagt de FPD enkel informatie over niet-verjaarde jaren en informeert de gepensioneerde dat de genoten inkomsten voor de voorgaande jaren zijn verjaard.

De controle van de inkomsten van de zelfstandigen wordt uitgevoerd door het RSVZ. Indien het RSVZ de FPD informeert over regularisaties met betrekking tot verjaringen, zal deze informatie worden opgenomen in de notificatie met vermelding van verjaringsregels. De FPD past de verjaring toe.

Voor wat betreft het stelsel van de ambtenaren, werd de controle voordien door de FPD uitgevoerd via het aanslagbiljet (systematisch voor de gekende gevallen en via streekproef).