SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
3 mars 2021 3 maart 2021
________________
Question écrite n° 7-1121 Schriftelijke vraag nr. 7-1121

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique

aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
________________
Police fédérale - Cellule Personnes disparues - Fonctionnement - Chiffres Federale politie - Cel vermiste personen - Werking - Cijfers 
________________
police
mort
statistique officielle
Centre pour enfants disparus
politie
dood
officiële statistiek
Centrum voor Vermiste Kinderen
________ ________
3/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
1/4/2021 Antwoord
3/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
1/4/2021 Antwoord
________ ________
Question n° 7-1121 du 3 mars 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1121 d.d. 3 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La prévention et la protection sont des compétences de la Communauté flamande. La présente question porte donc sur une matière transversale.

En cas de disparition inquiétante, on fait appel à la Cellule Personnes disparues de la police fédérale.

1) Combien de fois a-t-on fait appel à la Cellule Personnes disparues en 2020 ?

2) Combien de disparitions inquiétantes ont-elles été recensées en 2020 ?

3) Combien de personnes qui avaient disparu sont-elles réapparues ou ont-elles été retrouvées ?

4) Combien d'entre elles résidaient à l'étranger ?

5) Durant ladite période, combien de personnes la Cellule Personnes disparues a-t-elle retrouvées ?

6) Combien de personnes disparues ont-elles été retrouvées mortes ?

7) De combien de personnes disparues n'a-t-on toujours aucune nouvelle à ce jour ?

 

Preventie en bescherming zijn een Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid.

In geval van onrustwekkende verdwijningen wordt de Cel vermiste personen van de federale politie ingeschakeld.

1) Hoeveel maal werd er in 2020 een beroep gedaan op de Cel vermiste personen?

2) Hoeveel onrustwekkende verdwijningen waren er in 2020?

3) Hoeveel van die verdwenen personen doken vrijwillig op of werden teruggevonden?

4) Hoeveel ervan verbleven in het buitenland?

5) Hoeveel personen werden in die periode teruggevonden door de Cel vermiste personen?

6) Hoeveel vermiste personen werden er dood teruggevonden?

7) Hoeveel vermiste personen zijn tot op vandaag nog steeds spoorloos?

 
Réponse reçue le 1 avril 2021 : Antwoord ontvangen op 1 april 2021 :

1) & 2) En 2020, la cellule Personnes disparues est intervenue à 785 reprises dans le cadre d’une disparition inquiétante. Ce service a également été requis à 48 reprises pour identifier une personne inconnue.

3) 745 personnes ont été retrouvées. La distinction entre le retour volontaire ou non n’est pas enregistrée en tant que telle dans la banque de données.

4) 68 semblent avoir résidé à l’étranger.

5) La découverte d’une personne disparue est toujours le résultat de la collaboration entre la cellule Personnes disparues, les collègues de la police locale ou fédérale, d’autres instances et services belges ou étrangers. Comme indiqué ci-avant, les résultats de cette collaboration ont été de 745 cas.

6) Dans 87 cas, la personne disparue a été retrouvée décédée.

7) Sur un total de 29 368 dossiers sur plusieurs années, 759 affaires sont toujours non-élucidées.

1) & 2) In 2020 werd 785 keer beroep gedaan op de cel Vermiste Personen in het raam van een onrustwekkende verdwijning. Bovendien werd deze dienst 48 keer bevraagd in het raam van een identificatie van onbekende personen.

3) 745 personen werden teruggevonden. Het onderscheid met betrekking tot al dan niet vrijwillige terugkeer wordt niet afzonderlijk geregistreerd in de databank.

4) 68 personen bleken te verblijven in het buitenland.

5) Het terugvinden van een vermiste persoon is steeds het resultaat van samenwerking tussen de cel Vermiste Personen, collega’s van de lokale of federale politie, andere diensten en instanties in binnen- en buitenland. Zoals hoger gesteld, leverde deze samenwerking in 745 gevallen resultaat op.

6) In 87 gevallen werd de vermiste persoon dood aangetroffen.

7) Op een totaal van 29 368 dossiers doorheen de jaren, staan nog 759 zaken als onopgelost geboekt.