SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
2 mars 2021 2 maart 2021
________________
Question écrite n° 7-1069 Schriftelijke vraag nr. 7-1069

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique

aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
________________
Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) - Personnes qui se sont vu infliger une interdiction de stade ou une sanction administrative - Chiffre Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd - Aantal 
________________
houliganisme
manifestation sportive
sanction administrative
statistique officielle
voetbalvandalisme
sportmanifestatie
administratieve sanctie
officiële statistiek
________ ________
2/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
1/4/2021 Antwoord
2/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
1/4/2021 Antwoord
________ ________
Question n° 7-1069 du 2 mars 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1069 d.d. 2 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le sport, la culture et les loisirs sont des compétences communautaires. La présente question traite dès lors d'une matière transversale.

1) La ministre peut-elle me dire combien de supporters d'équipes de football de première et de deuxième division se sont vu infliger une sanction prévue par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) au cours de la saison 2019-2020 ?

2) Parmi ces supporters, combien se sont vu infliger une amende administrative ?

3) Quel est le montant total des amendes administratives qui ont été infligées ?

4) Quel est le montant total des amendes qui ont effectivement été payées ?

5) Parmi les personnes ainsi sanctionnées, combien n'ont pas payé leur amende ?

6) Parmi ces supporters, combien se sont vu infliger une interdiction de stade ? Combien se sont vu infliger une interdiction de stade maximale ?

 

Sport, Cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel supporters van voetbalploegen uit eerste en tweede klasse een sanctie opliepen ingevolge de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet), en dit tijdens het seizoen 2019-2020?

2) Hoeveel onder hen kregen een administratieve geldboete?

3) Wat was het totale bedrag aan opgelegde administratieve geldboetes?

4) Wat is het totale bedrag aan boetes dat effectief werd betaald?

5) Hoeveel van deze bestrafte personen betaalde zijn boete niet?

6) Hoeveel onder hen kregen een stadionverbod? Hoeveel onder hen kreeg het maximum stadionverbod?

 
Réponse reçue le 1 avril 2021 : Antwoord ontvangen op 1 april 2021 :

1), 2) & 3) Dans le courant de la saison footballistique 2019-2020, 1 030 personnes ont été sanctionnées par la cellule Football. Une amende administrative a été infligée à 960 personnes et ce, combinée ou non à une interdiction de stade. Le montant total des amendes administratives a atteint 457 525 euros.

4) & 5) En ce qui concerne la récupération des amendes administratives, il faut noter que certaines amendes sont payées quasi immédiatement. À côté de cela un bon nombre d’amendes ne sont payées qu’après un rappel, l’obtention d’un plan de paiement, ou après que le dossier ait été finalement transféré au service public fédéral (SPF) Finances pour recouvrement. Chaque année, une partie des montants perçus proviennent d’amendes infligées lors des années précédentes. Le taux de recouvrement annuel moyen s’élève autour de 80 %. Les 20 % restants concernent des dossiers:

en plan de paiement;

en recouvrement forcé chez l’huissier de justice;

faisant l'objet d'un recouvrement au SPF Finances;

en règlement collectif de dettes;

pour lesquels la personne est radiée d’office et aucune nouvelle adresse n’est encore connue;

pas encore exécutoires.

Au cours de la saison de football 2019-2020, un montant de 487 744,58 euros a été récupéré.

6) Lors de la saison 2019-2020, 973 interdictions de stade ont été prononcées. Dans deux cas, la sanction maximale de cinq ans d’interdiction de stade a été prononcée.

1), 2) & 3) In de loop van het voetbalseizoen 2019-2020 werden er door de Voetbalcel 1 030 personen gesanctioneerd. Een administratieve geldboete werd opgelegd aan 960 personen, al dan niet in combinatie met een stadionverbod. Het ging om een totaalbedrag aan administratieve geldboetes van 457 525 euro.

4) & 5) Wat betreft de inning van de administratieve geldboetes, moet opgemerkt worden dat een aantal geldboetes quasi onmiddellijk worden betaald. Daarnaast worden ook een heel aantal geldboetes pas betaald na een aanmaning, of na het bekomen van een afbetalingsplan of nadat het dossier uiteindelijk voor invordering werd overgemaakt aan de federale overheidsdienst (FOD) Financiën. Ieder jaar worden dus nog inningen ontvangen uit geldboetes die werden opgelegd in voorgaande jaren. Gemiddeld bedraagt de jaarlijkse inningsgraad rond 80 %. De resterende 20 % betreffen dossiers:

– waarbij het afbetalingsplan nog lopende is;

– die nog het voorwerp uitmaken van een gedwongen invordering bij de gerechtsdeurwaarder;

– die nog het voorwerp uitmaken van een invordering via de FOD Financiën;

– die het voorwerp uitmaken van een collectieve schuldenregeling;

– waarbij de persoon ambtshalve geschrapt wordt en nog geen nieuw adres werd gevonden of;

– die nog niet uitvoerbaar zijn.

Tijdens het voetbalseizoen 2019-2020 werd een bedrag van 487 744,58 euro ontvangen.

6) In het seizoen 2019-2020 werden er door de Voetbalcel 973 stadionverboden opgelegd. In twee gevallen werd het maximum van vijf jaar stadionverbod opgelegd.