SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
1 mars 2021 1 maart 2021
________________
Question écrite n° 7-1059 Schriftelijke vraag nr. 7-1059

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
________________
Entreprises en difficulté ou en restructuration - Statut - Chiffres Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers 
________________
entreprise en difficulté
restructuration industrielle
statistique officielle
onderneming in moeilijkheden
industriële herstructurering
officiële statistiek
________ ________
1/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
18/3/2021 Antwoord
1/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
18/3/2021 Antwoord
________ ________
Question n° 7-1059 du 1 mars 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1059 d.d. 1 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi est une compétence régionale; par conséquent, la présente question concerne une matière transversale.

Les entreprises peuvent solliciter le statut d'«entreprise en difficulté ou en restructuration», ce qui leur permet de bénéficier de certaines facilités.

1) Combien d'entreprises ont introduit, en 2019 et en 2020 (sur une base annuelle), une demande de reconnaissance comme :

a) entreprise en difficulté ;

b) entreprise en restructuration ?

2) Combien de demandes ont été rejetées en 2019 et en 2020 (sur une base annuelle) ?

 

Werk betreft een gewestelijke materie en bijgevolg behandelt deze vraag een transversale aangelegenheid.

Ondernemingen hebben de mogelijkheid om het statuut van «onderneming in moeilijkheden of in herstructurering» aan te vragen wat hen een aantal faciliteiten oplevert.

1) Hoeveel ondernemingen dienden in 2019 en 2020 (op jaarbasis) een aanvraag in om erkend te worden als:

a) onderneming in moeilijkheden;

b) onderneming in herstructurering?

2) Hoeveel aanvragen werden er in 2019 en 2020 (op jaarbasis) geweigerd?

 
Réponse reçue le 18 mars 2021 : Antwoord ontvangen op 18 maart 2021 :

1) Nombre d’entreprises reconnues comme entreprise en difficulté ou en restructuration (arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise).


2019

2020

Reconnaissance entreprise en difficulté (art. 14)

18

9

Reconnaissance entreprise en restructuration suite à un licenciement collectif (art. 15-1)

21

24

Reconnaissance entreprise en restructuration sur base du chômage économique (art. 15-2)

1

/

Reconnaissance entreprise en difficulté et en restructuration (art. 14 + art. 15)

1

/

Nombre d’entreprises reconnues comme entreprise en restructuration (arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations):

– 2019: 63;

– 2020: 54.

Dans le cadre d’une demande de reconnaissance, il y a une communication préalable avec l’entreprise sur les critères et les conditions (= tous les documents et données qui doivent être soumis pour la constitution du dossier) qui sont nécessaires pour la reconnaissance en tant qu’entreprise en difficulté ou en restructuration. Les chiffres indiqués concernent uniquement les demandes des entreprises qui sont effectivement reconnues par le ministre du Travail, après avis de la Commission RCC.

2) Nombre de refus des reconnaissances comme entreprise en difficulté ou restructuration pendant la période 2019-2020.

Reconnaissance comme entreprise en difficulté (arrêté royal du 3 mai 2007): 1.

1) Aantal erkenningen onderneming in moeilijkheden of herstructurering (koninklijk besluit van 3 mei 2007 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).


2019

2020

Erkenning onderneming in moeilijkheden (art. 14)

18

9

Erkenning onderneming in herstructurering met collectief ontslag (art. 15-1)

21

24

Erkenning onderneming in herstructurering op basis van economische werkloosheid (art. 15-2)

1

/

Erkenning onderneming in moeilijkheden en in herstructurering (art. 14 + art. 15)

1

/

Aantal erkenningen ondernemingen in herstructurering (koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen):

– 2019: 63;

– 2020: 54.

In het kader van een aanvraag tot erkenning wordt met de onderneming vooraf gecommuniceerd over de criteria en de voorwaarden (= alle documenten en gegevens die moeten worden voorgelegd voor de samenstelling van het dossier) die noodzakelijk zijn om te kunnen worden erkend als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. De opgegeven cijfers betreffen enkel de aanvragen van de ondernemingen die effectief erkend werden door de minister van Werk, na advies van de adviescommissie SWT.

2) Aantal geweigerde erkenningen als onderneming in moeilijkheden of herstructurering gedurende de periode 2019-2020.

Erkenning onderneming in moeilijkheden (koninklijk besluit van 3 mei 2007): 1.