SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
1 mars 2021 1 maart 2021
________________
Question écrite n° 7-1058 Schriftelijke vraag nr. 7-1058

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Economie et du Travail

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
________________
Télétravail - Évolution Telewerk - Evolutie 
________________
travail à distance
werk op afstand
________ ________
1/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
19/3/2021 Antwoord
1/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
19/3/2021 Antwoord
________ ________
Question n° 7-1058 du 1 mars 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1058 d.d. 1 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'Accord-cadre européen du 16 juillet 2002 sur le télétravail a été transposé en droit belge par la convention collective de travail n° 85. La convention collective de travail n° 85bis apporte des précisions supplémentaires au dispositif, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. En 2007, plus de 425 000 salariés, soit 12 % des travailleurs salariés, travaillaient toujours, habituellement ou parfois à domicile.

Quelle a été, par Région et par secteur, l'évolution du télétravail en 2019 et en 2020 (sur une base annuelle) ?

 

Werk is een gewestelijke materie en bijgevolg behandelt deze vraag een transversale aangelegenheid.

Door middel van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 werd het Europese Kaderakkoord van 16 juli 2002 over telewerk omgezet in Belgisch recht. Deze regeling werd via de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85bis nog verfijnd voor wat onder meer de arbeidsongevallen betreft. In 2007 werkten meer dan 425 000 loontrekkenden altijd, gewoonlijk of soms thuis, wat overeenstemde met 12 % van de loontrekkende arbeidskrachten.

Wat was de evolutie in 2019 en 2020 (op jaarbasis), opgesplitst per Gewest en per sector?

 
Réponse reçue le 19 mars 2021 : Antwoord ontvangen op 19 maart 2021 :

Le service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) ne dispose pas de chiffres sur l’utilisation du télétravail ou des indemnités de télétravail. Il s’agit d’accords conclus au niveau de l’entreprise ou entre l’employeur et le travailleur. Les employeurs ne sont pas tenus de le signaler.

Statbel, l’Office belge de statistique (SPF Économie), dispose de chiffres sur le télétravail basés sur l’Enquête sur les forces de travail, une enquête socio-économique annuelle par sondage auprès des ménages. Il en ressort qu’en 2019, 18,9 % des travailleurs travaillaient parfois ou habituellement à domicile. Ces informations sont disponibles sur le site web de Statbel (www.statbel.fgov.be).

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) beschikt niet over cijfers over het gebruik van telewerk. Het gaat immers om afspraken die op ondernemingsniveau of tussen werkgever en werknemer gemaakt worden. Er bestaat in dit kader geen meldingsplicht voor werkgevers.

Statbel, het Belgische statistiekbureau (FOD Economie), beschikt over cijfers inzake thuiswerk op basis van de Enquête naar de arbeidskrachten, een jaarlijkse sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Hieruit blijkt dat in 2019 18,9 % van de loontrekkenden soms of gewoonlijk van thuis uit werkte. Deze informatie is beschikbaar op de website van Statbel (www.statbel.fgov.be).