SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
1 mars 2021 1 maart 2021
________________
Question écrite n° 7-1030 Schriftelijke vraag nr. 7-1030

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Énergie

aan de minister van Energie
________________
Services publics fédéraux - Handicapés - Emploi Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling 
________________
service public
intégration des handicapés
travailleur handicapé
statistique officielle
ministère
administration publique
publieke dienst
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
officiële statistiek
ministerie
overheidsadministratie
________ ________
1/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
2/4/2021 Antwoord
1/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
2/4/2021 Antwoord
________ ________
Question n° 7-1030 du 1 mars 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1030 d.d. 1 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les domaines du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille sont une compétence de la Communauté flamande, englobant également la politique à l'égard des handicapés. Il s'agit dès lors d'une compétence transversale.

Depuis plusieurs années déjà, les entreprises des secteurs public et privé sont incitées à favoriser l'emploi de personnes handicapées. Un emploi adapté est en effet la meilleure garantie d'intégration de ce groupe très vulnérable dans notre société. De nombreuses initiatives ont déjà été annoncées pour accroître le nombre de personnes handicapées employées dans les services publics, mais les résultats se font à chaque fois attendre.

1) Combien de personnes handicapées travaillaient-elles au sein de votre département en 2019 et en 2020, par rôle linguistique ?

2) Quel pourcentage de l'emploi total les personnes handicapées représentent-elles, pour chaque service public ?

3) Quels efforts ont-ils été fournis pour augmenter ce nombre ?

Je souhaiterais obtenir ces chiffres sur une base annuelle.

 

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden; daarin kadert ook het beleid ten aanzien van gehandicapten. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het aantal gehandicapten dat wordt tewerkgesteld in de openbare diensten te verhogen. De resultaten blijven echter steevast uit.

1) Hoeveel personen met een handicap waren er in 2019 en 2020 werkzaam op uw departement, opgesplitst per taalrol?

2) Wat is hun aandeel in de totale tewerkstelling, opgesplitst per overheidsdienst?

3) Welke inspanningen werden er geleverd om hun aantal op te trekken?

Graag kreeg ik steeds cijfers op jaarbasis.

 
Réponse reçue le 2 avril 2021 : Antwoord ontvangen op 2 april 2021 :

En 2019 et 2020, le nombre de personnes en situation de handicap n’a pas changé au sein du service public fédéral (SPF) Économie.

Il y a 47 personnes handicapées: 16 francophones et 31 néerlandophones.

Le pourcentage de personnes en situation de handicap pour l’année 2019 était de 2,56 %.

En 2020, 2,58 % du personnel au sein du SPF Économie était en situation de handicap.

Pour chaque procédure de sélection, une attention particulière est accordée à leur participation et aux aménagements raisonnables des tests choisis et ce, en proche collaboration avec le Selor (BOSA). Le candidat demande directement via son compte en ligne Selor l’aménagement souhaités des tests en fonction de la description de son handicap. Il doit aussi télécharger une attestation de handicap. Une fois le dossier complété, les aménagements sont automatiquement appliqués à chaque test. Les personnes avec handicap lauréates d’une sélection peuvent demander à figurer dans une liste de lauréats spécifique uniquement réservée aux personnes avec handicap en plus de leur classement «ordinaire». Au moment de la consultation, la priorité est donnée aux lauréats repris dans cette liste spécifique.

Enfin, lors de l’embauche d’une personne avec handicap ou dans le cadre d’un autre mouvement interne, le service Bien-être du SPF Économie est sollicité afin de mettre en place les aménagements devant être prévus sur le lieu ou poste de travail.

En, 2021, un collaborateur néerlandophone de niveau C pour une fonction administrative vient d’être accueilli au sein d’une des directions générales du SPF Économie.

In 2019 en 2020 bleef het aantal mensen met een handicap in de federale overheidsdienst (FOD) Economie ongewijzigd.

Er zijn 47 personen met een beperking: 16 Franstaligen en 31 Nederlandstaligen.

Het percentage personen met een beperking bedroeg in 2019 2,56 %.

In 2020 had 2,58 % van het personeel in de FOD Economie een handicap.

Bij elke selectieprocedure wordt aandacht besteed aan hun deelname en aan een redelijke aanpassing van de gekozen proeven, in nauwe samenwerking met Selor (BOSA). De kandidaat vraagt rechtstreeks via zijn Selor online account de gewenste aanpassing van de tests aan volgens de beschrijving van zijn handicap. Hij moet ook een handicapattest uploaden. Zodra het dossier is voltooid, worden de aanpassingen automatisch toegepast op elke test. Geslaagde kandidaten met een beperking kunnen vragen om te worden opgenomen in een specifieke lijst van geslaagden die is voorbehouden voor personen met een handicap, naast hun «gewone» rangschikking. Bij de raadpleging wordt voorrang gegeven aan de geslaagden die op die specifieke lijst staan.

Tot slot wordt bij de aanwerving van een persoon met een handicap of in het kader van een andere interne beweging, aan de dienst Welzijn van de FOD Economie gevraagd om de nodige aanpassingen aan de werkplek uit te voeren.

Dit jaar is zopas een Nederlandstalige medewerker van niveau C verwelkomd voor een administratieve functie in een van de algemene directies van de FOD Economie.