SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
1 mars 2021 1 maart 2021
________________
Question écrite n° 7-1018 Schriftelijke vraag nr. 7-1018

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

à la ministre de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
________________
Services publics fédéraux - Handicapés - Emploi Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling 
________________
service public
intégration des handicapés
travailleur handicapé
statistique officielle
ministère
administration publique
publieke dienst
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
officiële statistiek
ministerie
overheidsadministratie
________ ________
1/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
25/3/2021 Antwoord
1/3/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
25/3/2021 Antwoord
________ ________
Question n° 7-1018 du 1 mars 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1018 d.d. 1 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les domaines du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille sont une compétence de la Communauté flamande, englobant également la politique à l'égard des handicapés. Il s'agit dès lors d'une compétence transversale.

Depuis plusieurs années déjà, les entreprises des secteurs public et privé sont incitées à favoriser l'emploi de personnes handicapées. Un emploi adapté est en effet la meilleure garantie d'intégration de ce groupe très vulnérable dans notre société. De nombreuses initiatives ont déjà été annoncées pour accroître le nombre de personnes handicapées employées dans les services publics, mais les résultats se font à chaque fois attendre.

1) Combien de personnes handicapées travaillaient-elles au sein de votre département en 2019 et en 2020, par rôle linguistique ?

2) Quel pourcentage de l'emploi total les personnes handicapées représentent-elles, pour chaque service public ?

3) Quels efforts ont-ils été fournis pour augmenter ce nombre ?

Je souhaiterais obtenir ces chiffres sur une base annuelle.

 

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden; daarin kadert ook het beleid ten aanzien van gehandicapten. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het aantal gehandicapten dat wordt tewerkgesteld in de openbare diensten te verhogen. De resultaten blijven echter steevast uit.

1) Hoeveel personen met een handicap waren er in 2019 en 2020 werkzaam op uw departement, opgesplitst per taalrol?

2) Wat is hun aandeel in de totale tewerkstelling, opgesplitst per overheidsdienst?

3) Welke inspanningen werden er geleverd om hun aantal op te trekken?

Graag kreeg ik steeds cijfers op jaarbasis.

 
Réponse reçue le 25 mars 2021 : Antwoord ontvangen op 25 maart 2021 :

1) Le nombre de personnes avec handicap employées en 2019 et 2020 au sein de l’administration centrale du service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, réparti selon rôle linguistique est:

– 2019: 5 francophones et 12 néerlandophones;

– 2020: 5 francophones et 13 néerlandophones.

2) Ces chiffres se réfèrent à l’administration centrale du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement où les personnes avec handicap représentaient 1,82 % du total des personnes employées en 2019 et 1,95 % en 2020.

3) D’un côté des efforts sont réalisés pour maintenir l’emploi des personnes avec handicap qui sont déjà employées au sein du SPF en prévoyant entre autre les adaptations raisonnables nécessaires du poste de travail.

D’autre côté, les listes prioritaires du Selor de lauréats avec handicap sont également consultées à l’occasion des recrutements.

Le SPF entretient des contacts avec des organisations qui représentent des personnes avec handicap ou qui leur assistent dans leur recherche d’un emploi. Le service qui a les sélections et les recrutements dans ses compétences a récemment participé à une bourse d’emploi virtuelle réservé aux personnes avec handicap.

Plusieurs collaborateurs du service du personnel ont suivi une formation de diversité et le service joue un rôle actif dans le réseau diversité du service public fédéral Stratégie et Appui (SPF BOSA).

1) Opgesplitst per taalrol waren in 2019 en 2020 volgend aantal personen met een arbeidsbeperking werkzaam op het hoofdbestuur van de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

– 2019: 5 Franstaligen en 12 Nederlandstaligen;

– 2020: 5 Franstaligen en 13 Nederlandstaligen.

2) Deze cijfers hebben betrekking op het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, daar vertegenwoordigden de personen met een handicap 1,82 % in de totale tewerkstelling in 2019 en 1,95 % in 2020.

3) Enerzijds worden er inspanningen geleverd om de tewerkstelling van de reeds op de FOD tewerkgestelde personen met een handicap te handhaven door onder meer in de nodige redelijke aanpassingen van de werkplaats te voorzien.

Anderzijds worden bij aanwervingen ook de prioritaire laureatenlijsten van Selor bestaande uit personen met een handicap geconsulteerd.

De personeelsdienst onderhoudt contacten met organisaties die personen met een handicap of arbeidsbeperking vertegenwoordigen of bijstaan in hun zoektocht naar werk. De dienst die instaat voor selectie en aanwerving heeft recent nog deelgenomen aan een virtuele jobbeurs die georganiseerd werd voor personen met een arbeidsbeperking.

Ook hebben verschillende medewerkers van de personeelsdienst een opleiding diversiteit gevolgd en is de dienst in een actieve rol vertegenwoordigd in het netwerk diversiteit van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).