SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2020-2021 Zitting 2020-2021
________________
25 février 2021 25 februari 2021
________________
Question écrite n° 7-1012 Schriftelijke vraag nr. 7-1012

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

à la secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord

aan de staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
________________
Services publics fédéraux - Personnes en situation de handicap - Emploi Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling 
________________
intégration des handicapés
travailleur handicapé
service public
statistique officielle
administration publique
ministère
integratie van gehandicapten
werknemer met een beperking
publieke dienst
officiële statistiek
overheidsadministratie
ministerie
________ ________
25/2/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
25/2/2021 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
________ ________
Question n° 7-1012 du 25 février 2021 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 7-1012 d.d. 25 februari 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les domaines du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille sont une compétence de la Communauté flamande, englobant également la politique à l'égard des personnes en situation de handicap. Il s'agit dès lors d'une compétence transversale.

Depuis plusieurs années déjà, le secteur public et le secteur privé sont incités à favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap. Un emploi adapté est en effet la meilleure garantie d'intégration de ce groupe très vulnérable dans notre société. De nombreuses initiatives ont déjà été annoncées pour accroître le nombre de personnes en situation de handicap employées dans les services publics, mais les résultats se font à chaque fois attendre.

Combien de personnes en situation de handicap travaillaient au sein de votre département en 2019 et en 2020, par rôle linguistique ?

2) Quel pourcentage de l'emploi total les personnes en situation de handicap représentent-elles, pour chaque service public ?

3) Quels efforts ont été fournis pour augmenter ce nombre ?

Je souhaiterais obtenir ces chiffres sur une base annuelle.

 

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden; daarin kadert ook het beleid ten aanzien van gehandicapten. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het aantal gehandicapten dat wordt tewerkgesteld in de openbare diensten te verhogen. De resultaten blijven echter steevast uit.

1) Hoeveel personen met een handicap waren er in 2019 en 2020 werkzaam op uw departement, opgesplitst per taalrol?

2) Wat is hun aandeel in de totale tewerkstelling, opgesplitst per overheidsdienst?

3) Welke inspanningen werden er geleverd om hun aantal op te trekken?

Graag kreeg ik steeds cijfers op jaarbasis.