SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2014-2015 Zitting 2014-2015
________________
5 décembre 2014 5 december 2014
________________
Question écrite n° 6-287 Schriftelijke vraag nr. 6-287

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
________________
Plan d'investissement de la nouvelle Commission européenne - Collaboration avec les Communautés - Projets culturels - Rôle des parlements Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen 
________________
Union européenne
promotion des investissements
politique d'investissement
politique culturelle
aide de l'UE
Europese Unie
bevordering van investeringen
investeringsbeleid
cultuurbeleid
EU-steun
________ ________
5/12/2014 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
5/12/2014 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 6-287 du 5 décembre 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-287 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La Commission européenne, sous la direction de M. Juncker, a promis de mettre sur pied pour les deux premières années de la nouvelle législature européenne (2015-2016) un fonds d'investissement de 300 milliards d'euros.

Il s'agit donc en l'occurrence principalement d'investissements réels, en vue de l'activation de l'économie européenne.

1) Dans le cadre de ce plan d'investissement, des projets portant sur les affaires culturelles seront-ils déposés à la Commission européenne, en collaboration avec les Communautés? Dans l'affirmative, de quels projets s'agit-il? Quelles sont les priorités communes aux différentes Communautés? À concurrence de quel montant des projets seront-ils déposés? Quand le ministre prévoit-il une concertation avec les Communautés à ce sujet? Quand cette liste de projets sera-t-elle déposée, au nom de la Belgique, donc fédéral et entités fédérées ensemble?

2) Une concertation et une discussion seront-elles organisées avec les différents parlements? En tant qu'assemblée des entités fédérées, le Sénat obtiendra-t-il une mission spécifique à cette occasion?

 

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het gaat dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Zijn er op het vlak van culturele aangelegenheden projecten die in samenwerking met de Gemeenschappen ingediend zullen worden bij de Europese commissie in het kader van dit investeringsplan? Zo ja, over welke projecten gaat het? Wat zijn de gemeenschappelijke prioriteiten vanuit de Gemeenschappen? Voor welk bedrag zullen er projecten ingediend worden? Wanneer plant de minister overleg met de Gemeenschappen hierover? Wanneer wordt deze lijst met projecten namens België, dus federaal en deelgebieden samen, ingediend?

2) Zal er een overleg en een bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden? Krijgt de Senaat als vergadering van de deelgebieden hierin een specifieke opdracht?