SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
12 juin 2017 12 juni 2017
________________
Question écrite n° 6-1475 Schriftelijke vraag nr. 6-1475

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________________
SPF Emploi - Service de contrôle des lois sociales - Inspecteurs sociaux - Nombre - Évolution FOD Werkgelegenheid - Dienst toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie 
________________
travail au noir
inspection du travail
statistique officielle
personnel
zwartwerk
arbeidsinspectie
officiële statistiek
personeel
________ ________
12/6/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
29/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
12/6/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
29/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 6-1475 du 12 juin 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1475 d.d. 12 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi est une matière régionale. Par conséquent, cette question concerne une compétence transversale.

Le Service d'information et de recherche sociales (SIRS) a été créé dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale en vue de permettre une répression plus efficace de celle-ci. Afin de réaliser les objectifs du SIRS, les différents services d'inspection doivent disposer de capacités de contrôle suffisantes.

1. Combien d'inspecteurs sociaux les différents départements Service de contrôle des lois sociales du SPF Emploi comptent-ils actuellement ?

2. a) Tous les emplois prévus au cadre du personnel sont-ils pourvus? b) Dans la négative, quelles initiatives envisagez-vous de prendre afin de réaliser, dans les plus brefs délais, les recrutements supplémentaires?

 

Werk is een gewestelijke materie. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale bevoegdheid.

In de strijd tegen de sociale fraude werd de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) opgericht met de bedoeling een efficiëntere aanpak van de sociale fraude mogelijk te maken. Om de doelstellingen van de SIOD te kunnen realiseren is het van groot belang dat er voldoende controlecapaciteit is bij de verschillende inspectiediensten.

1. Hoeveel sociaal inspecteurs zijn er momenteel werkzaam in de verschillende departementen van de Dienst toezicht sociale wetten bij de FOD Werkgelegenheid?

2. a) Zijn alle voorziene betrekkingen in het kader ingevuld? b) Zo neen, welke initiatieven neemt u om vlug bijkomende aanwervingen te realiseren?