SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
12 mai 2017 12 mei 2017
________________
Question écrite n° 6-1456 Schriftelijke vraag nr. 6-1456

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________________
Télétravail - Évolution Telewerk - Evolutie 
________________
travail à distance
statistique officielle
werk op afstand
officiële statistiek
________ ________
12/5/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 )
29/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
12/5/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 )
29/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 6-1456 du 12 mai 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1456 d.d. 12 mei 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'Emploi est une matière régionale ; par conséquent, cette question traite d'une compétence transversale.

L'Accord-cadre européen du 16 juillet 2002 sur le télétravail a été transposé en droit belge par la convention collective de travail n° 85. La convention collective de travail n° 85bis apporte des précisions supplémentaires au dispositif, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. En 2007, plus de 425 000 salariés, soit 12 % des travailleurs salariés, travaillaient toujours, habituellement ou parfois à domicile.

Ces trois dernières années, quelle a été, par Région et par secteur, l'évolution du télétravail ?

 

Werk is een gewestelijke materie en bijgevolg behandelt deze vraag een transversale bevoegdheid.

Door middel van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 werd het Europese Kaderakkoord van 16 juli 2002 over telewerk omgezet in Belgisch recht. Deze regeling werd via de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85bis nog verfijnd voor wat onder meer de arbeidsongevallen betreft. In 2007 werkten meer dan 425 000 loontrekkenden altijd, gewoonlijk of soms thuis, wat overeenstemde met 12 % van de loontrekkende arbeidskrachten.

Wat was de evolutie in de voorbije drie jaar, opgesplitst per gewest en per sector ?