SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
21 mars 2017 21 maart 2017
________________
Question écrite n° 6-1332 Schriftelijke vraag nr. 6-1332

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________________
Bars à pittas et établissements du même type - Contrôles alimentaires - Infractions à l'hygiène alimentaire - Sanctions Pittabars en aanverwante eetgelegenheden - Voedselcontroles - Inbreuken op de voedselhygiëne - Sancties 
________________
industrie de la restauration
sécurité des aliments
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
risque sanitaire
santé publique
statistique officielle
horecabedrijf
voedselveiligheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
gevaren voor de gezondheid
volksgezondheid
officiële statistiek
________ ________
21/3/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 )
29/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
21/3/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 )
29/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode
________ ________
Question n° 6-1332 du 21 mars 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1332 d.d. 21 maart 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Bien-être, la Santé publique et la Famille sont des compétences communautaires flamandes ; l'hygiène alimentaire en fait partie. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) est une institution fédérale. Cette question concerne dès lors une compétence transversale.

Dans de nombreuses villes, les bars à pittas poussent comme des champignons. Nul n'ignore que l'hygiène alimentaire, ou l'hygiène en général, est bien souvent prise à la légère dans ce genre d'établissements.

1) Dans quelle mesure ces établissements (bars à pittas et établissements du même type) constituent-ils un centre d'intérêt particulier de la politique du service public fédéral (SPF) Santé publique ?

2) Combien de contrôles ont-ils été réalisés dans ce type d'établissements au cours des trois dernières années ?

3) Dans combien de cas des infractions à la réglementation de santé publique ont-elles été constatées ?

4) Quels types d'infractions furent les plus nombreux ?

5) Y a-t-il des cas où la santé publique était directement menacée ?

6) Quelles sanctions ont-elles été prises à l'encontre de commerces qui ne respectaient pas les règles d'hygiène (alimentaire) ?

7) Dans combien de cas a-t-on procédé à la fermeture immédiate ?

8) Pensez-vous que cette problématique soit suffisamment prise en compte ?

 

De beleidsdomeinen welzijn, volksgezondheid en gezin zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden, daarin kadert ook de voedselhygiëne ; het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is een federale instelling. Dit betreft dus een transversale aangelegenheid.

In vele steden rijzen de pittabars als paddestoelen uit de grond. Het is ook een publiek geheim dat men het in dergelijke eetgelegenheden dikwijls niet te nauw neemt met de voedselhygiëne of de hygiëne in het algemeen.

1) In welke mate zijn dit soort eetgelegenheden (pittabars en aanverwante eetgelegenheden) een belangrijk aandachtspunt in het beleid van de federale overheidsdients (FOD) Volksgezondheid ?

2) Kan u meedelen hoeveel controles er de jongste drie jaar werden uitgevoerd in dergelijke eetgelegenheden ?

3) In hoeveel gevallen werden er inbreuken op de volksgezondheid vastgesteld ?

4) Welke soorten inbreuken werden er het meeste vastgesteld ?

5) Zijn er gevallen waarbij er een direct gevaar bestond voor de volksgezondheid ?

6) Welke sancties werden er genomen ten aanzien van zaken die in overtreding waren met de (voedsel-)hygiëne ?

7) In hoeveel gevallen werd er overgegaan tot onmiddellijke sluiting ?

8) Bent u van oordeel dat er genoeg aandacht wordt besteed aan deze problematiek ?