SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
23 février 2017 23 februari 2017
________________
Question écrite n° 6-1300 Schriftelijke vraag nr. 6-1300

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________________
Maisons communales - Vols - Documents - Nombre - Mesures Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen 
________________
administration locale
commune
vol
document officiel
document d'identité
permis de conduire
droit de séjour
statistique officielle
plaatselijke overheid
gemeente
diefstal
officieel document
identiteitsbewijs
rijbewijs
verblijfsrecht
officiële statistiek
________ ________
23/2/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten
23/2/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 6-2320 Réintroduite comme : question écrite 6-2320
________ ________
Question n° 6-1300 du 23 février 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1300 d.d. 23 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La prévention et la protection relèvent de la compétence de la Communauté flamande. La Police et la Justice sont des compétences fédérales. Cette question concerne dès lors une compétence transversale.

Des cambriolages sont régulièrement commis dans des maisons communales. Les auteurs cherchent principalement à mettre la main sur des documents vierges : cartes d'identité, permis de conduire, permis de séjour, etc.

1) Le ministre peut-il me dire combien de cambriolages ont été commis dans des maisons communales en 2014, 2015 et 2016 ?

2) Combien de documents ont-ils été dérobés au total au cours de ces mêmes années ? Pourriez-vous ventiler ce chiffre en fonction de la nature du document (permis de conduire, carte d'identité, etc.) ?

3) Combien de ces vols ont-ils été élucidés ? Combien de documents ont-ils été retrouvés après enquête ?

4) Quelles mesures ont-elles été prises pour mettre un terme à ces vols ? Comment évalue-t-on ces mesures ?

 

Preventie en bescherming zijn een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Politie en Justitie zijn federale bevoegdheden. Dit betreft dus een transversale bevoegdheid.

Regelmatig wordt er ingebroken in gemeentehuizen waarbij de daders het vooral gemunt hebben op blanco identiteitskaarten, rijbewijzen, allerhande verblijfvergunningen, enz.

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel inbraken er geregistreerd zijn in gemeentehuizen in 2014, 2015 en 2016 ?

2) Hoeveel documenten werden er in totaal ontvreemd in die bewuste jaren opgesplitst naargelang de aard van het document (rijbewijs, identiteitskaart, …) ?

3) Hoeveel van deze diefstallen werden opgehelderd ? Hoeveel documenten zijn er na onderzoek teruggevonden ?

4) Welke maatregelen werden genomen om deze plaag een halt toe te roepen ? Hoe evalueert men deze maatregelen ?