SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
23 février 2017 23 februari 2017
________________
Question écrite n° 6-1298 Schriftelijke vraag nr. 6-1298

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________________
Supporters d'équipes de football - Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football - Sanction administrative - Amendes - Montant - Interdiction de stade - Chiffre Supporters van voetbalploegen - Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Boetes - Bedrag - Stadionverbod - Aantal 
________________
manifestation sportive
houliganisme
sanction administrative
amende
statistique officielle
sportmanifestatie
voetbalvandalisme
administratieve sanctie
geldboete
officiële statistiek
________ ________
23/2/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten
23/2/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 )
9/12/2018 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 6-2318 Réintroduite comme : question écrite 6-2318
________ ________
Question n° 6-1298 du 23 février 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1298 d.d. 23 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Sport, la Culture et les Loisirs sont des compétences communautaires. La loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) est une compétence fédérale. Cette question traite dès lors d'une compétence transversale.

1) Le ministre peut-il me dire combien de supporters d'équipes de football de première et de deuxième division se sont vu infliger une sanction prévue par la loi football au cours des saisons 2014-2015 et 2015-2016 ?

2) Parmi ces supporters, combien se sont vu infliger une amende administrative ?

3) Quel est le montant total des amendes administratives qui ont été infligées ?

4) Quel est le montant total des amendes qui ont effectivement été payées ?

5) Parmi les personnes ainsi sanctionnées, combien n'ont pas payé leur amende ?

6) Parmi ces suppporters, combien se sont vu infliger une interdiction de stade ? Combien se sont vu infliger une interdiction de stade permanente ?

 

Sport, Cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) is een federale bevoegdheid. Bijgevolg behandelt deze vraag een transversale bevoegdheid.

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel supporters van voetbalploegen uit eerste en tweede klasse een sanctie opliepen ingevolge de voetbalwet, en dit tijdens het seizoen 2014-2015 en 2015-2016 ?

2) Hoeveel onder hen kregen een administratieve geldboete ?

3) Wat was het totale bedrag aan opgelegde administratieve geldboetes ?

4) Wat is het totale bedrag aan boetes dat effectief werd betaald ?

5) Hoeveel van deze gesanctioneerden betaalde zijn boete niet ?

6) Hoeveel onder hen kregen een stadionverbod ? Hoeveel onder hen kreeg het maximum stadionverbod ?