SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
1 décembre 2016 1 december 2016
________________
Question écrite n° 6-1154 Schriftelijke vraag nr. 6-1154

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________________
Organisations de travailleurs - Assurance chômage - Organismes de paiement - Agréation - Chiffres Werknemersorganisaties - Werkloosheidsverzekering - Uitbetalingsinstellingen - Erkenning - Cijfers 
________________
syndicat
assurance chômage
statistique officielle
statut juridique
vakbond
werkloosheidsverzekering
officiële statistiek
rechtstoestand
________ ________
1/12/2016 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 )
16/2/2017 Antwoord
1/12/2016 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 )
16/2/2017 Antwoord
________ ________
Question n° 6-1154 du 1 décembre 2016 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1154 d.d. 1 december 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi est une matière régionale, et par conséquent, la présente question traite d'une compétence transversale.

L'article 17 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que les organisations de travailleurs peuvent demander l'agréation des organismes de paiement qu'elles ont créés. Pour obtenir cette agréation, il faut remplir un certain nombre de conditions en matière de statuts, mais également de garanties, etc.

Combien d'organismes de paiement sont-ils agréés à ce jour ? Je souhaiterais obtenir une répartition en fonction des organisations de travailleurs qui ont introduit la demande d'agréation et en fonction du ressort du bureau de chômage.

 

Werk is een gewestelijke materie en bijgevolg behandelt deze vraag een transversale bevoegdheid.

Artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werknemersorganisaties de erkenning van door hen opgerichte uitbetalingsinstellingen kunnen vragen. Om voor erkenning in aanmerking te komen, moeten een aantal voorwaarden worden vervuld, inzake statuten, maar ook op het gebied van waarborgen en dies meer.

Hoeveel uitbetalingsinstellingen zijn op dit ogenblik erkend, opgesplitst per werknemersorganisatie die de vraag tot erkenning heeft ingediend, en opgesplitst per ambtsgebied van elk werkloosheidsbureau ?

 
Réponse reçue le 16 février 2017 : Antwoord ontvangen op 16 februari 2017 :

Actuellement il y a trois organismes privés de paiement agréés, c'est-à-dire la FGTB, la CSC et la CGSLB, à qui une personnalité juridique est accordée en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l’article 17 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Chaque organisme de paiement agréé est organisé en une section nationale et en un nombre de sections régionales. Actuellement il y a 14 sections régionales pour la FGTB, 7 sections régionales pour la CSC en 18 sections régionales pour la CGSLB.

Er zijn op dit ogenblik drie private uitbetalingsinstellingen erkend, namelijk ABVV, ACV en ACLVB, en aan wie rechtspersoonlijkheid werd toegekend in toepassing van § 2 van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 17 van het koninklijk besluit van 25november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Elke erkende uitbetalingsinstelling is georganiseerd in een nationale afdeling en in een aantal regionale afdelingen. Momenteel zijn er 14 regionale afdelingen voor het ABVV, 7 regionale afdelingen voor het ACV en 18 regionale afdelingen voor het ACLVB.