SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2016-2017 Zitting 2016-2017
________________
27 octobre 2016 27 oktober 2016
________________
Question écrite n° 6-1088 Schriftelijke vraag nr. 6-1088

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale

aan de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________________
Locataires sociaux - Possession d'un bien immobilier à l'étranger - Enquête - Échange de données avec l'étranger - Conventions - État des lieux Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken 
________________
logement social
propriété immobilière
résidence secondaire
échange d'information
sociale woning
onroerend eigendom
tweede woning
uitwisseling van informatie
________ ________
27/10/2016 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 )
9/12/2018 Dossier gesloten
27/10/2016 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 )
9/12/2018 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 6-2312 Réintroduite comme : question écrite 6-2312
________ ________
Question n° 6-1088 du 27 octobre 2016 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1088 d.d. 27 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En Flandre, les locataires sociaux ne peuvent posséder aucun bien immobilier pas même à l'étranger. Mais le problème réside dans le fait que pour bon nombre de (candidats) locataires sociaux, la Flandre ne peut mener d'enquête correcte pour savoir s'ils se trouvent ou non dans ce cas, l'administration flamande ne pouvant enquêter dans de nombreux pays sur les éventuels biens immobiliers que posséderaient des (candidats) locataires sociaux.

Pour ces informations, la Flandre et les autres Régions seraient en effet totalement tributaires de l'autorité fédérale qui doit conclure des conventions concernant l'échange automatique de données relatives aux biens immobiliers. Et à ce jour, ce n'est manifestement le cas qu'avec un nombre limité de pays européens.

1) Existe-t-il déjà un format international permettant d'organiser efficacement entre États partenaires un échange électronique de données relatives aux biens immobiliers situés dans un autre État que celui du domicile fiscal des propriétaires? Je souhaiterais obtenir les précisions nécessaires.

2) Avec quels pays existe-t-il actuellement un tel échange de données et sur quelle base?

3) À ce jour, à quels pays a-t-on transmis un projet d'accord en vue de la conclusion d'une telle convention? J'aimerais obtenir les dates et un état d'avancement.

4) Les problèmes les plus importants se posent avec les Marocains et les Turcs. Quelle est notre situation vis-à-vis des pays d'origine de ceux-ci? Si aucune convention n'a encore été conclue ou si aucune négociation n'est en cours, envisagez-vous d'en entamer? Dans la négative, pourquoi?

5) Quelles mesures prendrez-vous, le cas échéant de manière générale, pour redynamiser ce dossier?

 

In Vlaanderen mogen sociale huurders geen onroerende eigendom bezitten, ook niet in het buitenland. Het probleem is echter dat Vlaanderen voor heel veel (kandidaat-)sociale huurders geen sluitend onderzoek kan verrichten omtrent de vraag of zij al dan niet in dat geval verkeren, omdat de Vlaamse administratie in vele landen geen onderzoek kan doen naar eventuele onroerende eigendommen van (kandidaat-)sociale huurders.

Vlaanderen (en de andere Gewesten) is voor deze informatie naar verluidt immers geheel afhankelijk van de federale overheid die ter zake verdragen moet afsluiten betreffende de automatische uitwisseling van gegevens inzake onroerende goederen. En dat is tot op heden blijkbaar alleen maar het geval met een beperkt aantal Europese landen.

1) Bestaat er reeds een internationaal formaat om efficiënt de elektronische uitwisseling tussen partnerstaten te realiseren voor onroerende goederen gelegen in een andere Staat dan diegene van de fiscale woonplaats van de eigenaars ? Graag de nodige verdere precisering.

2) Met welke landen bestaat momenteel een dergelijke uitwisseling van gegevens en op welke grondslag ?

3) Naar welke landen werd tot op heden een ontwerpakkoord van zulk verdrag opgestuurd met het oog op een afsluiting daarvan ? Graag vermelding van data en van de stand van zaken.

4) De grootste problemen doen zich voor met Marokkanen en Turken. Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze landen ? Indien daarover nog geen verdragen zijn of onderhandelingen gaande zijn, overweegt u dan deze op te starten ? Zo neen, waarom niet ?

5) Welke maatregelen neemt u desgevallend in zijn algemeenheid om dit dossier opnieuw te dynamiseren ?