SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2015-2016 Zitting 2015-2016
________________
1 aôut 2016 1 augustus 2016
________________
Question écrite n° 6-1018 Schriftelijke vraag nr. 6-1018

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
________________
Commerce extérieur - Maroc - Double imposition - Concertation avec les Régions Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten 
________________
commerce extérieur
Maroc
double imposition
buitenlandse handel
Marokko
dubbele belasting
________ ________
1/8/2016Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016)
5/9/2016Antwoord
1/8/2016Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016)
5/9/2016Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 6-1019
Aussi posée à : question écrite 6-1020
Aussi posée à : question écrite 6-1019
Aussi posée à : question écrite 6-1020
________ ________
Question n° 6-1018 du 1 aôut 2016 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1018 d.d. 1 augustus 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les Régions sont compétentes pour le commerce extérieur mais l'autorité fédérale continue à assumer une sorte de coordination. De plus, les Régions sont aussi tributaires de décisions fédérales qui influencent sensiblement la politique qu'elles mènent pour promouvoir et stimuler la coopération et le commerce extérieur.

Les entreprises belges qui sont actives au Maroc sont imposées deux fois alors que cette double imposition est évitée dans presque tous les autres pays.

Le Maroc prélève 10 % à la source et ces entreprises sont, pour le reste, soumise en Belgique à l'imposition ordinaire comme toutes les autres entreprises belges. Nos entreprises jugent cette double imposition discriminatoire d'autant que d'autres pays, comme la France, négocient avec les autorités marocaines la suppression de la double imposition ou la restitution aux entreprises, sous forme de crédit d'impôt, des impôts prélevés par le Maroc. Le problème est que cette double imposition représente un handicap concurrentiel pour nos entreprises.

Le Maroc est un partenaire commercial très important tant pour la Région flamande que pour la Région wallonne. Or le maintien de cette double imposition leur est hautement préjudiciable.

L'autorité fédérale devrait prendre des initiatives afin de supprimer cette double imposition et de rembourser aux entreprises belges l'impôt payé au Maroc puisqu'elles sont à nouveau pleinement imposées par l'autorité fédérale pour leurs activités.

Reconnaissez-vous l'existence de ce sérieux handicap pour les entreprises flamandes et wallonnes?

Pouvez-vous prendre une initiative afin de rechercher avec les différentes Régions une solution à cette double imposition en faveur des entreprises belges?

Quelles initiatives prendrez-vous, en concertation avec les Régions, afin de lancer des négociations avec les autorités marocaines en vue de la suppression de cet obstacle sérieux à une relation commerciale optimale?

 

De Gewesten zijn bevoegd voor de Buitenlandse handel, maar de federale overheid blijft nog steeds een soort coördinatie op zich nemen. Anderzijds zijn de gewesten ook afhankelijk van federale beslissingen die echter een grote invloed hebben op de politiek die de Gewesten voeren op het vlak van het promoten en stimuleren van samenwerking en buitenlandse handel.

Belgische bedrijven die actief zijn in Marokko worden dubbel belast. Dit in tegenstelling tot zowat alle mogelijke andere landen waar net die dubbele belasting wordt vermeden.

Marokko houdt 10 % af aan de basis en voor de rest worden deze bedrijven in België gewoon belast zoals alle andere Belgische bedrijven. Onze bedrijven vinden deze dubbele belasting discriminatoir vooral omdat andere landen zoals onder andere Frankrijk onderhandelen met de Marokkaanse overheid om deze af te schaffen of het bedrag aan belastingen dat Marokko afhoudt teruggeven aan de bedrijven via een belastingkrediet. Het probleem is dat onze bedrijven een concurrentieel nadeel ondervinden door deze dubbele belasting.

Marokko is echter zowel voor het Vlaams Gewest als voor het Waals Gewest een zeer belangrijke handelspartner. De gewesten ondervinden echter duidelijk nadeel door het nog steeds verder bestaan van deze dubbele belasting.

Het zou voor de Gewesten uiterst belangrijk zijn indien de federale overheid initiatieven zou nemen om deze dubbele belasting af te schaffen en de belasting die de Belgische bedrijven moeten betalen in Marokko terug te storten naar de bedrijven wanneer zij voor hun activiteiten nogmaals volledig belast worden door de federale overheid.

Erkent de staatssecretaris deze ernstige problematiek voor het Vlaamse en Waalse bedrijfsleven?

Kan u een initiatief nemen om, in overleg met de verschillende Gewesten, een oplossing te zoeken voor deze dubbele belasting voor de Belgische bedrijven?

Welke initiatieven zal u, in samenspraak met de Gewesten, nemen om onderhandelingen op te starten met de Marokkaanse overheid om deze ernstige hinderpaal voor een optimale handelsrelatie weg te werken?

 
Réponse reçue le 5 septembre 2016 : Antwoord ontvangen op 5 september 2016 :

J’informe l’honorable membre que sa question relève des compétences du ministre des Finances, M. Johan Van Overtveldt.

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Financiën, de heer Johan Van Overtveldt.