SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
20 juin 2013 20 juni 2013
________________
Question écrite n° 5-9383 Schriftelijke vraag nr. 5-9383

de Louis Siquet (PS)

van Louis Siquet (PS)

à la ministre de l'Emploi

aan de minister van Werk
________________
Agences locales de l'Emploi - Accès - Travailleurs étrangers et frontaliers - Période de chômage à l'étranger - Période admissible - Droits aux allocations de chômage Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Toegang - Werkloosheidperiode in het buitenland - Aanvaardbare periode - Recht op werkloosheidsuitkeringen 
________________
service d'emploi
demande d'emploi
travailleur frontalier
harmonisation des sécurités sociales
assurance maladie
dienst voor arbeidsbemiddeling
zoeken naar een baan
grensarbeider
harmonisatie van de sociale zekerheid
ziekteverzekering
________ ________
20/6/2013Verzending vraag
4/9/2013Antwoord
20/6/2013Verzending vraag
4/9/2013Antwoord
________ ________
Question n° 5-9383 du 20 juin 2013 : Vraag nr. 5-9383 d.d. 20 juni 2013 :

Les Agences locales pour l'Emploi (ALE) devraient selon moi être accessibles à tous les demandeurs d'emploi, elles constituent en effet des passerelles vers des emplois stables.

Selon mes informations, l'accès aux services des ALE est conditionné par une obligation d'être demandeur d'emploi pour une période d'au moins six mois en Belgique.

Les travailleurs frontaliers sont victimes de cette réglementation quand ils perdent leur emploi et se retrouvent au chômage à l'étranger.

En effet il me revient que cette période de chômage à l'étranger n'est pas retenue comme période admissible en matière de recours aux ALE.

Mes questions à l'honorable ministre :

Les frontières ont été supprimées mais les problèmes des travailleurs frontaliers augmentent régulièrement.

Une harmonisation des droits devrait pouvoir être envisagée, elle est rarement appliquée, ce qui provoquerait à mes yeux des injustices. Je reste persuadé que l'Europe ne veut pas mettre en place ce type de différences de statut entre travailleurs.

Disposez-vous de données chiffrées quant à ce dossier ? Votre cabinet est-il attentif à lever ce type de différence des traitement entre travailleurs ?

 

De Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) zouden volgens mij moeten open staan voor alle werkzoekenden, want ze geven uitzicht op vast werk.

Volgens de informatie waarover ik beschik, moet men gedurende een periode van ten minste zes maanden werkzoekende zijn in België om toegang te hebben tot de PWA's .

De grensarbeiders zijn het slachtoffer van deze reglementering wanneer ze werkloos worden in het buitenland.

Ik verneem immers dat deze werkloosheidsperiode in het buitenland niet in aanmerking komt als aanvaardbare periode om in de PWA-regeling te kunnen werken.

Mijn vragen aan de minister:

De grenzen zijn afgeschaft, maar de problemen van de grensarbeiders nemen geregeld toe.

Men zou een harmonisering van de rechten moeten kunnen overwegen, maar ze wordt zelden toegepast, wat volgens mij onrechtvaardig is. Ik blijf ervan overtuigd dat Europa geen voorstander is van een dergelijk verschil tussen de statuten van de werknemers.

Beschikt u over cijfergegevens met betrekking tot dit dossier? Is uw kabinet bereid om dit verschil in behandeling van werknemers op te heffen?

 
Réponse reçue le 4 septembre 2013 : Antwoord ontvangen op 4 september 2013 :

Je dois attirer votre attention sur le fait qu’un emploi dans le cadre de l’Agence locale pour l’emploi (ALE) n’est pas un emploi régulier. Le dispositif ALE cadre dans la réglementation du chômage et est une mesure d’activation visant l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. Des chômeurs qui effectuent des activités ALE bénéficient encore de leur allocation de chômage ou d’attente mais reçoivent aussi, par heure prestée dans le cadre de l’ALE, une compensation supplémentaire de 4,10 euros.

Les chômeurs complets indemnisés suivants entrent en ligne de compte pour un emploi dans le cadre de l’agence locale pour l’emploi :

  • le chômeur complet indemnisé qui bénéficie depuis au moins deux ans d’allocations de chômage ou d’allocations d’attente ;

  • le chômeur complet indemnisé qui bénéficie depuis au moins six mois des allocations de chômage s’il a atteint l’âge de 45 ans ;

  • le chômeur complet indemnisé qui, dans la période de 36 mois précédent sa demande d’inscription auprès de l’agence, a été au moins pendant 24 mois chômeur complet indemnisé.

Conformément à l’article 65 du règlement européen nummer 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des allocations selon les dispositions de la législation de l'État membre de résidence.

Un habitant de la Belgique qui est employé comme travailleur transfrontalier dans un autre pays de l’Espace économique européen et qui est licencié, peut donc prétendre à des allocations en Belgique s’il satisfait aux conditions habituelles d'admissibilité et d'octroi. 

Chaque chômeur complet indemnisé qui remplit les conditions précitées, entre en ligne de compte pour un emploi dans le cadre des ALE, de même que les travailleurs transfrontaliers Belges.

Par contre, un travailleur transfrontalier qui habite à l’étranger et qui perd son travail en Belgique relèvera du système de chômage de son pays de résidence et ne pourra donc pas être engagé via le système ALE. En outre, conformément à l’article 65 du règlement précité, le chômeur doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'État membre dans lequel il réside et est assujetti au contrôle qui y est organisé et doit respecter les conditions fixées par la législation de cet État membre. L’activation des travailleurs transfrontaliers qui sont en chômage complet est donc une compétence du pays de résidence.

Ik moet er op wijzen dat een tewerkstelling in het kader van het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) geen gewone tewerkstelling betreft. De PWA-regeling kadert in de werkloosheidsreglementering en is een activeringsmaatregel die de integratie van langdurige werklozen op de arbeidsmarkt beoogt. Werklozen die PWA-activiteiten verrichten genieten nog steeds hun wacht- of werkloosheidsuitkering maar krijgen daarnaast een bijkomende vergoeding van 4,10 euro per gepresteerd uur in het kader van het PWA.

De volgende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen komen in aanmerking voor een tewerkstelling via het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap :

  • de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die sinds ten minste twee jaar werkloosheidsuitkeringen of wachtuitkeringen geniet ;

  • de uitkeringsgerechtigd volledig werkloze die sinds ten minste 6 maand werkloosheidsuitkeringen geniet indien hij de leeftijd van 45 jaar bereikt heeft ;

  • de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, die in een periode van 36 maanden vóór zijn inschrijving bij het agentschap minstens gedurende 24 maanden uitkeringsgerechtigde volledig werkloze was.

Overeenkomstig artikel 65 van de Europese verordening 883/2004, heeft de volledig werkloze, die bij zijn laatste tewerkstelling als loontrekkende in een andere dan de bevoegde lidstaat woont, recht op uitkeringen volgens de bepalingen van de wetgeving van de Lidstaat waar hij woont.  

Iemand die woonachtig is in België en die als grensarbeider in een ander land van de Europese Economische Ruimte tewerkgesteld is en ontslagen wordt, kan, indien hij aan de gewone toelatings- en toekenningsvoorwaarden voldoet, dus aanspraak maken op uitkeringen in België.

Elke uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van het PWA, zo ook de Belgische grensarbeiders.

Een grensarbeider die in het buitenland woont en in België zijn werk verliest zal daarentegen onder het werkloosheidsstelsel van het land van zijn woonplaats vallen en zal bijgevolg niet kunnen tewerkgesteld worden via het PWA-stelsel. Krachtens artikel 65 van voornoemde verordening moet de werkloze geregistreerd worden als werkzoekende bij de bevoegde diensten van de lidstaat waar hij woont, is hij onderworpen aan de daar georganiseerde controles en houdt hij zich aan de door de wetgeving van die lidstaat gestelde voorwaarden. De activering van buitenlandse volledig werkloze grensarbeiders is aldus een bevoegdheid van het land van de woonplaats.