SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
23 avril 2013 23 april 2013
________________
Question écrite n° 5-8855 Schriftelijke vraag nr. 5-8855

de Karl Vanlouwe (N-VA)

van Karl Vanlouwe (N-VA)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Belges détenus à l'étranger - Demandes de purger la peine en Belgique Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen om de straf in België uit te zitten 
________________
Belges à l'étranger
emprisonnement
transfèrement de détenus
statistique officielle
Belgen in het buitenland
gevangenisstraf
overbrenging van gedetineerden
officiële statistiek
________ ________
23/4/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
28/1/2014Antwoord
23/4/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
28/1/2014Antwoord
________ ________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4588 Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4588
________ ________
Question n° 5-8855 du 23 avril 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8855 d.d. 23 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les Belges détenus à l'étranger peuvent purger leur peine en Belgique s'ils en font la demande. Celle-ci n'est toutefois pas toujours acceptée.

Mes questions sont les suivantes.

1) Combien de demandes ont-elles été introduites ces cinq dernières années ?

2) Combien de détenus ont-ils pu être transférés dans une prison belge une fois leur demande acceptée ?

3) Combien de demandes ont-elles reçu une réponse négative ou n'ont-elles pas reçu de réponse ?

4) Combien de Belges sont-ils actuellement détenus dans des prisons étrangères ?

 

Belgen die in het buitenland gedetineerd zijn kunnen hun straf in België uitzitten indien ze daarvoor een aanvraag indienen. Die wordt echter niet altijd goedgekeurd.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Hoeveel aanvragen werden de afgelopen vijf jaren ingediend?

2) Hoeveel gedetineerden zijn naar een Belgische gevangenis kunnen verhuizen na goedkeuring van hun aanvraag?

3) Op hoeveel aanvragen is negatief of niet geantwoord?

4) Hoeveel Belgen verblijven op dit moment in buitenlandse gevangenissen?

 
Réponse reçue le 28 janvier 2014 : Antwoord ontvangen op 28 januari 2014 :

1) Au cours des cinq dernières années, 388 demandes de transfèrement vers la Belgique ont été introduites par des Belges détenus à l'étranger, soit par le biais de l'État de condamnation, soit en les adressant directement au Service public fédéral (SPF) Justice, plus particulièrement à l'Autorité centrale de Coopération internationale en matière pénale.

2) Au cours des cinq dernières années, 32 détenus ont été transférés vers une prison belge.

3) Pour 311 dossiers, la réponse a été négative. Les 45 dossiers restants sont encore en cours. Le traitement d'une demande de transfèrement prend en moyenne un an, mais cela peut prendre plus longtemps dans la mesure où l'accord de l'État de condamnation est également requis après celui de la Belgique. Certains pays ne prennent jamais de décision.

La raison du refus d'un transfèrement vers la Belgique peut être : un avantage au niveau de la peine dû au transfèrement, l'absence d'accueil en Belgique, le séjour à l'étranger depuis longtemps, aussi avant l'incarcération, ou le fait que le transfèrement ne contribue pas au renforcement de liens familiaux ou à la préparation de la réinsertion.

4) D'après les données dont dispose le SPF Affaires étrangères, quelque 456 Belges se trouvent actuellement dans des prisons étrangères.

1) De afgelopen vijf jaar werden 388 verzoeken tot overbrenging naar België ingediend door Belgen die in het buitenland gedetineerd zijn, ofwel via de Staat van veroordeling, ofwel rechtstreeks gericht tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, meer bepaald de Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking in Strafzaken.

2) Er werden 32 gedetineerden overgebracht naar een Belgische gevangenis in de afgelopen vijf jaar.

3) In 311 dossiers werd negatief geantwoord. De resterende 45 dossiers zijn nog lopende. Gemiddeld neemt een behandeling van een aanvraag tot overbrenging één jaar in beslag, maar soms ook langer, omdat de Staat van veroordeling, na de instemming van België, eveneens nog dient in te stemmen. Bepaalde landen nemen nooit een beslissing.

De reden van afwijzing tot overbrenging naar België kan zijn: strafvoordeel door overbrenging, geen opvang in België, voor opsluiting ook al lange tijd in het buitenland verblijven of indien de overbrenging niet zou bijdragen aan versterking familiale banden of voorbereiding reclassering.

4) Volgens de gegevens waarover de FOD Buitenlandse Zaken beschikt, bevinden zich momenteel ongeveer 456 Belgen in buitenlandse gevangenissen.