SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
17 avril 2013 17 april 2013
________________
Question écrite n° 5-8762 Schriftelijke vraag nr. 5-8762

de Danny Pieters (N-VA)

van Danny Pieters (N-VA)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Décorations, rubans et insignes d'ordres étrangers - Demande d'autorisation - Refus - Poursuites pénales Eretekens, linten en onderscheidingstekens van vreemde orden - Aanvragen van verlof - Weigeringen - Strafvorderingen 
________________
distinction honorifique
poursuite judiciaire
répartition géographique
statistique officielle
eervolle onderscheiding
gerechtelijke vervolging
geografische spreiding
officiële statistiek
________ ________
17/4/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten
17/4/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten
________ ________
Question n° 5-8762 du 17 avril 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8762 d.d. 17 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'article 229 du Code pénal prévoit que le Belge qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi, sera puni d'une amende de cinquante à cinq cents euros.

1) Combien de demandes d'autorisations ont-elles été introduites depuis 2000 ?

2) Combien de ces demandes ont-elles été refusées ? Pour quelles raisons ?

3) Des poursuites pénales ont-elles été engagées sur la base de cet article ? Dans l'affirmative, combien depuis l'an 2000 ? Je souhaiterais obtenir une ventilation par année et par arrondissement judiciaire.

 

Artikel 229 van het Strafwetboek bepaalt dat de Belg die in het openbaar het ereteken, lint of ander onderscheidingsteken van een vreemde orde draagt zonder alvorens daartoe van de Koning verlof te hebben gekregen, gestraft wordt met een geldboete van vijftig tot vijfhonderd euro.

1) Hoeveel aanvragen tot het bekomen van het verlof zijn er sinds 2000 ingediend?

2) Hoeveel van bovenstaande aanvragen werden geweigerd? Om welke redenen?

3) Werden er op basis van dit artikel strafvorderingen ingesteld? Zo ja, hoeveel sinds het jaar 2000? Graag een opsplitsing per jaar en per gerechtelijk arrondissement.