SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
25 mars 2013 25 maart 2013
________________
Question écrite n° 5-8576 Schriftelijke vraag nr. 5-8576

de Danny Pieters (N-VA)

van Danny Pieters (N-VA)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Enfants de moins de trois ans en détention - Naissances dans des établissements pénitentiaires - Durée du séjour - Financement - Prise en compte des intérêts de l'enfant Kinderen jonger dan drie jaar in detentie - Geboorten in strafinstellingen - Duur van het verblijf - Financiering - Kindvriendelijkheid 
________________
établissement pénitentiaire
statistique officielle
maternité
protection maternelle et infantile
strafgevangenis
officiële statistiek
moederschap
bescherming van moeder en kind
________ ________
25/3/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten
25/3/2013Verzending vraag
17/7/2013Dossier gesloten
________ ________
Question n° 5-8576 du 25 mars 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8576 d.d. 25 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Notre réglementation autorise que des enfants de moins de trois ans restent aux côtés de leur mère incarcérée. D'où mes questions :

1) Combien d'enfants de moins de trois ans se trouvent-ils actuellement en prison ?

2) Combien de naissances ont-elles lieu chaque année dans les établissements pénitentiaires ?

3) Quelle est la durée moyenne du séjour de ces enfants dans les établissements pénitentiaires ?

4) Comment ce séjour est-il financé ?

5) Quelles mesures sont-elles prises afin que l'enfant séjourne dans un environnement qui prenne en compte ses intérêts ?

 

Onze regelgeving staat toe dat kinderen van jonger dan drie jaar samen met hun moeder in de gevangenis verblijven. Hieromtrent mijn vragen:

1) Hoeveel kinderen van minder dan drie jaar verblijven momenteel in de gevangenis?

2) Hoeveel geboorten vinden er jaarlijks plaats in de strafinstellingen?

3) Wat is de gemiddelde duur van het verblijf van deze kinderen in de strafinstellingen?

4) Hoe wordt dit verblijf gefinancierd?

5) Welke maatregelen worden er genomen opdat het kind in een kindvriendelijke omgeving verblijft?