SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
14 mars 2013 14 maart 2013
________________
Question écrite n° 5-8511 Schriftelijke vraag nr. 5-8511

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Demandeurs d'emploi - Fraude aux emplois vacants - Fraude aux cours de demandes d'emploi - Mesures Werklozen - Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Maatregelen 
________________
fraude
demande d'emploi
chômeur
recrutement
blanchiment d'argent
délit économique
travail à domicile
fraude
zoeken naar een baan
werkloze
aanwerving
witwassen van geld
economisch delict
thuiswerk
________ ________
14/3/2013Verzending vraag
18/3/2013Herkwalificatie
14/3/2013Verzending vraag
18/3/2013Herkwalificatie
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-8510
Requalifiée en : demande d'explications 5-3318
Aussi posée à : question écrite 5-8510
Requalifiée en : demande d'explications 5-3318
________ ________
Question n° 5-8511 du 14 mars 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-8511 d.d. 14 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Selon un bureau de recherche néerlandais spécialisé dans la lutte contre la fraude, de plus en plus de chômeurs sont victimes de fraude aux emplois vacants. Des cybercriminels abusent de demandeurs d'emplois à des fins de blanchiment en leur faisant suivre des cours de demande d'emploi. Le service d'assistance Fraudes a reçu 814 plaintes en 2012 contre 178 en 2011. Cette forme de fraude augmente très rapidement. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'organisation qui existe depuis près de deux ans.

Grâce au chômage qui augmente quotidiennement, les organisations criminelles ont découvert un nouveau marché. Elles essayent d'attirer les chômeurs en proposant un travail lucratif à domicile sur différents sites internet d'emplois vacants. Les chômeurs doivent mettre à disposition leur propre compte en banque sur lequel de grosses sommes d'argent issues d'activités criminelles sont ensuite blanchies et transférées vers des comptes à l'étranger. Sans même le savoir, ces chômeurs sont donc complices de délits.

Une variante un peu plus « innocente » consiste à offrir des cours de demande d'emploi avec la garantie de trouver un emploi à l'issue de cette formation. Le demandeur d'emploi paye 50 euros et reçoit en tout et pour tout un formulaire de demande numérique.

Le bureau d'assistance Fraudes considère que le nombre de plaintes déposées n'est que la partie visible de l'iceberg. De nombreuses victimes n'osent pas se faire connaître par honte. L'argent disparaît le plus souvent sur des comptes en banque situés en Europe de l'Est.

Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :

1) Avez-vous connaissance de fraude aux emplois vacants dans notre pays ? Vos services ont-ils déjà reçu des plaintes à ce sujet ? Si non, comment l'expliquez-vous étant donné les nombreuses plaintes déposées dans les pays voisins ? Si oui, pouvez-vous chiffrer ce phénomène et cela pour chacune des trois dernières années ?

2) Avez-vous connaissance de fraudes via des cours de demandes d'emploi destinés aux demandeurs d'emploi qui veulent se perfectionner ? Pouvez-vous communiquer des chiffres à ce sujet ? Comment peut-on lutter contre ce phénomène ?

3) Pensez-vous comme moi qu'une prévention, organisée via le VDAB et donc en collaboration avec les régions, permettrait de combattre cette fraude ? Êtes-vous disposée à mettre cette question sur le tapis ? Pouvez-vous donner des explications en ce qui concerne le calendrier et le budget ?

4) Je souhaiterais obtenir une liste très détaillée en ce qui concerne le contenu et le calendrier des étapes à franchir pour prévenir cette forme particulièrement perfide de fraude et poursuivre les personnes qui se cachent derrière ces sites web.

 

Steeds meer werklozen worden het slachtoffer van vacaturefraude, aldus een Nederlands onderzoeksbureau gespecialiseerd in fraudebestrijding. Internetcriminelen misbruiken werkzoekenden voor witwaspraktijken en voor het laten volgen van "sollicitatiecursussen". In 2012 ontving de Fraude Helpdesk 814 meldingen tegen 178 in 2011. Hiermee is deze vorm van fraude de snelst stijgende oplichtingstruc. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de organisatie die volgende maand twee jaar bestaat.

Met de dagelijks oplopende werkloosheid hebben criminele organisaties een nieuwe markt aangeboord. Op verscheidene, grote vacaturesites op internet proberen zij werklozen aan te trekken met lucratief thuiswerk. De werklozen moeten hun eigen bankrekening ter beschikking stellen, waarmee vervolgens grote winsten uit criminele activiteiten worden witgewassen en naar rekeningen in het buitenland worden doorgesluisd. Zonder het zelf te weten, maken deze werklozen zich dus medeplichtig aan strafbare feiten.

Een wat "onschuldiger" variant is het aanbieden van online sollicitatiecursussen met garantie op een baan na afloop. De werkzoekende betaalt 50 euro en krijgt daarvoor een digitaal vragenformulier, maar meer ook niet.

De Fraude Helpdesk gaat ervan uit dat het aantal binnengekomen meldingen slechts het topje van de ijsberg is. Veel slachtoffers durven zich uit schaamte niet bekend te maken. Het geld verdwijnt veelal naar bankrekeningen in Oost-Europa.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1) Hebt u weet van vacaturefraude in ons land en hebben uw diensten hieromtrent reeds klachten ontvangen? Zo neen, hoe verklaart u dit gezien de vele klachten in onze buurlanden? Zo ja, kan dit cijfermatig worden toegelicht en dit voor respectievelijk de laatste drie jaar?

2) Heeft u weet van fraude via "sollicitatiecursussen" die erop gericht zijn werkzoekenden die zich willen bijscholen op te lichten? Kan dit cijfermatig worden toegelicht? Kunt u aangeven hoe men dit fenomeen kan bekampen?

3) Bent u het met me eens dat deze fraude kan worden geremedieerd met preventie, die dan het best via de VDAB verloopt en dus in samenwerking met de gewesten? Bent u bereid dit concreet aan te kaarten? Kan dit worden toegelicht inzake timing en budget ?

4) Graag een zeer gedetailleerde lijst, inzake inhoud en timing, van concrete stappen om deze bijzonder perfide vorm van fraude de wacht aan te zeggen en de daders achter deze websites effectief aan te pakken.