SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2012-2013 Zitting 2012-2013
________________
23 janvier 2013 23 januari 2013
________________
Question écrite n° 5-7948 Schriftelijke vraag nr. 5-7948

de Bert Anciaux (sp.a)

van Bert Anciaux (sp.a)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________________
La recrudescence du virus des oreillons et la nécessité d'un meilleur vaccin De opmars van het bof-virus en de nood aan een beter vaccin 
________________
vaccin
maladie infectieuse
industrie pharmaceutique
épidémie
vaccin
infectieziekte
farmaceutische industrie
epidemie
________ ________
23/1/2013 Verzending vraag
22/2/2013 Antwoord
23/1/2013 Verzending vraag
22/2/2013 Antwoord
________ ________
Requalification de : demande d'explications 5-2842 Requalification de : demande d'explications 5-2842
________ ________
Question n° 5-7948 du 23 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-7948 d.d. 23 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Depuis mars 2012, le virus des oreillons ravage notre pays. En Flandre, 150 cas ont été signalés en moyenne par mois. Le pic provisoire de situait en juin avec 400 cas signalés auprès de la Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid ( Agence flamande Soins et Santé). Le ministre flamand de la Santé a déjà instauré une obligation de signalement. Le virus nous a manifestement atteint par les Pays-Bas et frappe une génération qui n'a reçu aucune vaccination à un jeune âge. Voici quelques décennies, seulement 75% à 80% des nourrissons auraient été vaccinés contre les oreillons alors que le pourcentage actuel est de 98%. Bien que la maladie soit relativement bénigne, elle provoque quand même pas mal de désagréments pour le patient. Le risque de contamination est élevé et la contamination par le virus des oreillons peut aussi entraîner une infection des testicules (20%) ou des trompes de Fallope (5%).

Le virologue Van Ranst se pose de sérieuses questions quant à la qualité du vaccin actuel. Il ne fonctionnerait plus de manière optimale. On a dès lors besoin d'un nouveau vaccin très actif mais il ne semble pas être pour demain. Van Ranst fait référence au coût élevé de développement de ce vaccin et au fait que le secteur pharmaceutique est peu disposé à investir dans ces recherches.

Constate-t-on dans tout le pays un nombre étonnamment croissant de patients souffrant des oreillons ou le phénomène se limite-t-il principalement à la Flandre? La ministre confirme-t-elle qu'il s'agit d'une évolution inquiétante? Partage-t-elle l'analyse des experts selon laquelle le vaccin actuel ne protège plus de manière optimale et un nouveau vaccin plus actif est dès lors nécessaire? Que pense la ministre du comportement de l'industrie pharmaceutique qui ne s'occupe actuellement pas du développement d'un tel nouveau vaccin parce que son coût est trop élevé par rapport aux bénéfices possibles? La ministre trouve-t-elle que les pouvoirs publics doivent prendre des initiatives à ce sujet ou abandonne- t-elle le développement d'un nouveau vaccin aux règles – la plupart du temps contestables – du marché?

 

Sinds maart vorig jaar teistert het bof-virus ons land, met in Vlaanderen gemiddeld 150 meldingen per maand. De voorlopige piek lag in juni, met 400 meldingen bij het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. De Vlaamse minister van Volksgezondheid voerde al een meldingsplicht in. Blijkbaar bereikte het virus ons via Nederland en slaat het toe bij een generatie die op jonge leeftijd geen inenting kreeg. Zo zou enkele decennia geleden slechts 75% à 80% van de zuigelingen zijn ingeënt tegen "dikoor", terwijl het cijfer momenteel op 98% ligt. Hoewel de ziekte relatief onschuldig is, veroorzaakt ze toch veel ongemak bij de patiënten. De kans op besmetting ligt hoog en besmetting door het bofvirus kan ook leiden tot een infectie van de teelbal (20%)respectievelijk de eileider (5%).

Viroloog Van Ranst stelt zich ernstige vragen bij de kwaliteit van het huidige vaccin. Dit zou niet meer optimaal werken. Er is daarom nood aan een vernieuwd, krachtig werkzaam vaccin, maar dat lijkt niet op komst. Van Ranst verwijst naar de hoge ontwikkelingskost van dit vaccin en de geringe bereidheid van de farmasector om erin te investeren.

Is het opvallend toenemend aantal patiënten met bof zichtbaar in het ganse land of beperkt het fenomeen zich vooral tot Vlaanderen? Bevestigt de minister dat het hier gaat om een onrustbarende evolutie? Beaamt de minister de analyse van experts dat het huidige vaccin niet meer optimaal beschermt en dat er daarom nood is aan een vernieuwd, krachtiger werkzaam vaccin? Hoe evalueert de minister de vaststelling dat de farmaceutische industrie momenteel niet bezig is met de ontwikkeling van dergelijk vernieuwd vaccin, omdat de kosten ervan niet opwegen tegen de mogelijke winsten? Vindt de minister dat de overheid hieromtrent initiatieven moet nemen of laat zij de ontwikkeling van een nieuw vaccin over aan de - meestal betwistbare - regels van de vrije markt?

 
Réponse reçue le 22 février 2013 : Antwoord ontvangen op 22 februari 2013 :

Tout d’abord, je me permettrais de vous rappeler que la politique de vaccination est une compétence des communautés. Je peux toutefois, pour répondre, à votre question, vous dire que le problème n’est pas spécifique à la Belgique ou à la Flandre. La couverture vaccinale pour les jeunes adultes est trop faible. La vaccination contre les oreillons a été introduite en 1984 avec à l’époque une seule dose. Une seconde dose a été ajoutée en 1996. Dès lors, les jeunes de moins de 16 ans sont correctement couverts mais les adultes vaccinés avant 1996 sont insuffisamment protégés. Ce problème concerne d’ailleurs également la rougeole et la rubéole. Pour répondre à votre question, on ne peut pas parler de tendance inquiétante. Il convient en tous les cas de rester prévoyant, vigilants et de recommander aux médecins de bien contrôler l’état de vaccination de la population qui les consulte. Concernant le vaccin, il est efficace pour la protection de la population. Comme je viens de le dire, le problème est davantage lié à la couverture insuffisante des patients vaccinés avant 1996. Plusieurs sociétés pharmaceutiques font des recherches, sur ce vaccin et sur d’autres. Cela nécessite d’importants investissements, mais quoi qu’il en soit, et comme je viens de le dire, le vaccin tel qu’il existe est efficace. Un nouveau vaccin ne semble pas nécessaire.

Eerst en vooral wil ik er nogmaals aan herinneren dat het vaccinatiebeleid een bevoegdheid is van de Gemeenschappen. Om te antwoorden op uw vragen kan ik u evenwel zeggen dat het hier niet gaat om een specifiek Belgisch of Vlaams probleem. De inentingsdekking voor adolescenten is te klein. Het bofvaccin werd in België in 1984 ingevoerd, met destijds één enkele dosis. In 1996 werd een tweede dosis toegevoegd. Bijgevolg zijn de jongeren onder de 16 jaar correct ingeënt, maar zijn de volwassenen die vóór 1996 werden ingeënt onvoldoende beschermd. Dat is overigens ook een probleem voor mazelen en rode hond. Om nu op uw vraag te antwoorden: er is geen sprake van een verontrustende tendens. We moeten in elk geval waakzaam en vooruitziend blijven, en de artsen aanbevelen om de vaccinatietoestand van hun patiënten goed na te gaan. Het vaccin zelf vormt voor de bevolking een doeltreffende bescherming. Zoals ik al zei, ligt het probleem meer bij de onvoldoende dekking van de ingeënte patiënten van vóór 1996. Verschillende farmaceutische bedrijven voeren onderzoek, naar dit en andere vaccins. Dat vergt grote investeringen, maar, zoals gezegd, het bestaande vaccin doet zijn werk. Een nieuw vaccin lijkt niet nodig.