SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
11 septembre 2012 11 september 2012
________________
Question écrite n° 5-7014 Schriftelijke vraag nr. 5-7014

de Elke Sleurs (N-VA)

van Elke Sleurs (N-VA)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________________
Médicaments Bf - Remboursement - Attestations - Délivrance tardive Bf-geneesmiddelen - Terugbetaling - Attesten - Laattijdige aflevering 
________________
médicament
assurance maladie
coût de la santé
geneesmiddel
ziekteverzekering
kosten voor gezondheidszorg
________ ________
11/9/2012 Verzending vraag
18/10/2012 Herkwalificatie
10/12/2012 Antwoord
11/9/2012 Verzending vraag
18/10/2012 Herkwalificatie
10/12/2012 Antwoord
________ ________
Requalifiée en : demande d'explications 5-2559 Requalifiée en : demande d'explications 5-2559
________ ________
Question n° 5-7014 du 11 septembre 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-7014 d.d. 11 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le cadre des propositions d'économies de 20 millions d'euros par les mutualités, il a été décidé de renforcer le contrôle des attestations qui sont normalement délivrées pour les médicaments Bf. Concrètement, des économies ne pourront être réalisées que si des attestations ne sont pas délivrées et si les patients paient donc le prix plein du médicament.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Pouvez-vous indiquer le délai moyen de délivrance d'une attestation pour des médicaments Bf ?

- pour la période allant du 1/2/2012 au 31/3/2012 ;

- pour la période allant du 1/7/2010 au 31/8/2012.

2) Pouvez-vous m'indiquer le tarif des médicaments Bf pour les pharmaciens d'officine ?

- pour la période allant du 1/2/2012 au 31/3/2012 ;

- pour la période allant du 1/7/2010 au 31/8/2012.

3) Quelles initiatives prendrez-vous s'il s'avère que la délivrance des attestations est simplement reportée de sorte qu'une partie sera aussi facturée l'année suivante ?

 

In het kader van de voorgestelde besparingen van 20 miljoen euro door de ziekenfondsen werd beslist om meer controle uit te voeren op attesten die normaal worden afgeleverd voor Bf-geneesmiddelen. Concreet kan er enkel een besparing zijn als attesten niet worden afgeleverd en patiënten dus de volledige prijs van het geneesmiddel betalen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Kunt u mij zeggen welke de gemiddelde termijn is vooraleer een attest wordt afgeleverd voor Bf-geneesmiddelen?

- voor de periode van 1/2/2012 tot en met 31/3/2012;

- voor de periode van 1/7/2012 tot en met 31/8/2012.

2) Kunt u mij zeggen welke de kost is die getarifeerd werd aan de officina-apothekers voor Bf-geneesmiddelen?

- voor de periode van 1/2/2012 tot en met 31/3/2012;

- voor de periode van 1/7/2012 tot en met 31/8/2012.

3) Welke initiatieven zult u nemen indien blijkt dat er enkel een uitstel van aflevering van attesten is zodat een deel ook gefactureerd zal worden op volgend jaar?

 
Réponse reçue le 10 décembre 2012 : Antwoord ontvangen op 10 december 2012 :

Je ne peux malheureusement vous fournir aucune information concernant les demandes relatives aux médicaments inscrits en chapitre IV délivrées en 2012. 

Votre demande porte en effet sur une période qui a pris fin il y a seulement 2 mois. Les informations sont donc encore au niveau des offices de tarification ou des organismes assureurs et aucun organe ne les a encore compilées ou n’est en mesure de les compiler aussi rapidement. 

Si on avait à constater que l’économie générée en 2012 ne l’est que via un retard dans les autorisations, il y aurait évidemment lieu de s’assurer que l’économie décidée pour 2013 soit effective.  

Une concertation avec les organismes assureurs afin de clarifier cet éventuel effet « one-shot » serait en tout état de cause la première étape.

Ik kan u helaas geen enkele inlichting verschaffen met betrekking tot de aanvragen rond de uitreiking in 2012 van geneesmiddelen die onder hoofdstuk IV zijn opgenomen. 

Uw vraag slaat immers op een periode die amper 2 maanden geleden werd afgesloten. De inlichtingen bevinden zich dus nog bij de tariferingdiensten of de verzekeringsinstellingen, en geen enkel orgaan heeft ze al gecompileerd of is in staat om ze zo snel te compileren. 

Indien men zou vaststellen dat de in 2012 gedane besparing alleen maar dankzij een vertraging in de vergunningen is gebeurd, dan zou men er inderdaad moeten voor zorgen dat de voor 2013 besliste besparing effectief plaatsvindt.  

Een overleg met de verzekeringsinstellingen om dit "one-shot" effect uit te klaren zou in ieder geval de eerste stap zijn.