SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
15 juin 2012 15 juni 2012
________________
Question écrite n° 5-6505 Schriftelijke vraag nr. 5-6505

de Nele Lijnen (Open Vld)

van Nele Lijnen (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________________
Compagnies aériennes - Surtaxes pour fauteuils roulants et pour handicapés - Refus d'embarquement - Aéroports inaccessibles - Plaintes Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen en toeslagen wegens handicap - Weigering van reis - Ontoegankelijke luchthavens - Klachten 
________________
transport aérien
transport de voyageurs
handicapé
discrimination fondée sur un handicap
aéroport
luchtvervoer
reizigersvervoer
gehandicapte
discriminatie op grond van een handicap
luchthaven
________ ________
15/6/2012 Verzending vraag
1/8/2012 Antwoord
15/6/2012 Verzending vraag
1/8/2012 Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6506 Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6506
________ ________
Question n° 5-6505 du 15 juin 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-6505 d.d. 15 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il arrive trop souvent qu'on refuse injustement des handicapés voulant voyager en avion. Des règles européennes visant à faciliter leur accès sont en vigueur depuis quatre ans, mais elles ne sont pas toujours bien observées par les aérodromes et les compagnies aériennes.

Siim Kallas, commissaire européen aux Transports, lance une nouvelle directive en vue de clarifier la réglementation.

Le personnel des aéroports exige parfois des handicapés des certificats médicaux ou un accompagnateur, ce qui n'est pas toujours nécessaire. Une étude antérieure de 2006 a même montré qu'une compagnie aérienne facturait un supplément aux voyageurs en fauteuil roulant.

Je souhaiterais poser aux ministres les questions suivantes :

1) Que pensez-vous du refus régulier de transporter des handicapés, de l'imposition de coûts supplémentaires pour leur accompagnement et/ou de surtaxe pour le transport d'un fauteuil roulant ? Pouvez-vous fournir des précisions ?

2) Pour chacune des années 2009, 2010 et 2011, vos services et/ou la Direction de l'Inspection de la Direction générale du Transport aérien (DGTA) ont-ils reçu des plaintes de handicapés contre des compagnies aériennes qui auraient refusé de les transporter ?

3) Pour chacune des années 2009, 2010 et 2011, vos services et/ou la Direction de l'Inspection de la DGTA ont-ils reçu des plaintes de handicapés contre des compagnies aériennes qui leur auraient compté des frais supplémentaires ou un tarif différent en raison de leur handicap ? Pouvez-vous, le cas échéant, indiquer les compagnies visées par ces plaintes ?

4) Pour chacune des années 2009, 2010 et 2011, vos services et/ou la Direction de l'Inspection de la DGTA ont-ils reçu des plaintes de handicapés contre des compagnies aériennes qui leur auraient imposé sans raison un accompagnateur ? Pouvez-vous indiquer quand un accompagnateur peut être demandé ?

5) Pour chacune des années 2009, 2010 et 2011, vos services et/ou la Direction de l'Inspection de la DGTA ont-ils reçu des plaintes de handicapés motivées par l'inaccessibilité ou la mauvaise accessibilité de nos aéroports ? Pouvez-vous indiquer de quels aéroports il s'agissait et les actions que vous allez prendre ?

6) Estimez-vous comme moi qu'aucun passager ne devrait plus se voir refuser une réservation ou un embarquement en raison de son handicap ou de sa mobilité réduite ? Si oui, comment comptez-vous y parvenir ? Si non, pouvez-vous l'expliquer ?

 

Gehandicapten worden te vaak onterecht geweigerd als zij per vliegtuig willen reizen. Sinds vier jaar gelden Europese regels voor een makkelijker toegang, maar vliegvelden en vliegmaatschappijen leven die niet altijd goed na.

EU-commissaris Siim Kallas (Verkeer) lanceert een nieuwe richtlijn die de regels verduidelijkt.

Luchthavenpersoneel vraagt gehandicapten nogal eens om medische papieren of een begeleider, wat niet altijd nodig is. Uit eerder onderzoek in 2006 bleek dat een luchtvaartmaatschappij zelfs een toeslag aan rolstoelpassagiers aanrekende.

Ik had dan ook volgende bijkomende vragen voor de geachte ministers:

1) Hoe staat u tegenover het regelmatig weigeren van vervoer of het opleggen van bijkomende kosten voor de begeleiding van gehandicapten en/of het aanrekenen van extra toeslagen voor het transport van een rolstoel? Kan u zeer uitvoerig toelichten?

2) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) klachten ontvangen vanwege gehandicapten over weigeringen van luchtvaartmaatschappijen om hen te vervoeren, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011?

3) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten over het aanrekenen van kosten of andere tarifering naar aanleiding of tengevolge van hun handicap, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u desgevallend de maatschappijen oplijsten waarover u deze klachten heeft ontvangen?

4) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten wegens het onterecht opleggen van een begeleider, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u toelichten wanneer er wel een begeleider kan worden gevraagd?

5) Hebben uw diensten en/of heeft de Directie Inspectie van het DGLV klachten ontvangen vanwege gehandicapten wegens de ontoegankelijkheid of de gebrekkige toegankelijkheid van onze luchthavens, en dit op jaarbasis voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Kan u aangeven over welke luchthavens u klachten heeft ontvangen alsook wat u eraan gaat doen?

6) Bent u het met me eens dat geen enkele passagier meer geweigerd mag worden voor boeking of inscheping om reden van een handicap of beperkte mobiliteit? Zo ja, kan u toelichten hoe u dit bewerkstelligt? Zo neen, kan u toelichten?

 
Réponse reçue le 1 aôut 2012 : Antwoord ontvangen op 1 augustus 2012 :

Ces questions relèvent de la compétence de mon collègue, le Secrétaire d’État aux Personnes handicapées.

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega, de staatssecretaris voor Personen met een handicap.