SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
5 juin 2012 5 juni 2012
________________
Question écrite n° 5-6414 Schriftelijke vraag nr. 5-6414

de Karl Vanlouwe (N-VA)

van Karl Vanlouwe (N-VA)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Région de Bruxelles-Capitale - Illégaux - Arrestations - Détentions préventives - Condamnations Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties - Voorarrest - Veroordelingen 
________________
asile politique
Région de Bruxelles-Capitale
migration illégale
droit de séjour
criminalité
procédure pénale
demandeur d'asile
politiek asiel
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
illegale migratie
verblijfsrecht
criminaliteit
strafprocedure
asielzoeker
________ ________
5/6/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie
5/6/2012Verzending vraag
9/1/2013Herkwalificatie
________ ________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2901 Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2901
________ ________
Question n° 5-6414 du 5 juin 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-6414 d.d. 5 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La ministre pourrait-elle me communiquer le nombre de personnes en séjour illégal dans notre pays qui, de 2009 à aujourd'hui, ont été appréhendées par la police en Région de Bruxelles-Capitale ? Combien de ces personnes étaient-elles impliquées dans des faits délictueux et sont-elles en détention préventive ou ont-elles été condamnées ?

 

Zou de minister mij de cijfergegevens kunnen bezorgen van het aantal personen die zonder wettige verblijfplaats in het land verbleven en die tussen 2009 en vandaag zijn gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hoeveel van deze personen waren betrokken bij strafbare feiten en zitten in voorarrest of zijn veroordeeld ?