SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
1 février 2012 1 februari 2012
________________
Question écrite n° 5-5461 Schriftelijke vraag nr. 5-5461

de Nele Lijnen (Open Vld)

van Nele Lijnen (Open Vld)

à la ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Lesbigays - Mariage - World Outgames - Sensibilisation à l'égalité des droits Holebi's - Huwelijk - World Outgames - Sensibilisering gelijkberechtiging 
________________
minorité sexuelle
égalité de traitement
mariage
sensibilisation du public
seksuele minderheid
gelijke behandeling
huwelijk
bewustmaking van de burgers
________ ________
1/2/2012Verzending vraag
29/3/2012Antwoord
1/2/2012Verzending vraag
29/3/2012Antwoord
________ ________
Question n° 5-5461 du 1 février 2012 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-5461 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

En 2013, il y aura précisément dix ans que le mariage civil aura été rendu possible pour les couples de même sexe. La Belgique fut ainsi le deuxième pays au monde à autoriser le « mariage homosexuel ». C'est également en 2013, plus précisément du 3 au 11 août, qu'auront lieu les World Outgames. Ces « Jeux olympiques pour lesbigays et transgenres » sont organisés tous les quatre ans et s'accompagnent d'un vaste programme socioculturel et d'une conférence internationale de trois jours sur les droits de l'homme. On attend au total de 8.000 à 10.000 participants et environ 250.000 visiteurs. Autrement dit, il s'agit pour notre pays d'un forum idéal pour montrer qu'il œuvre sérieusement à l'acceptation sociale et à l'égalité des droits des lesbigays et transgenres.

1) La ministre envisage-t-elle de mener des actions spécifiques en 2013, à l'occasion du dixième anniversaire du mariage civil pour les couples de même sexe, afin de sensibiliser sans relâche l'opinion publique à l'égalité des droits et à l'acceptation sociale des lesbigays et transgenres ? Dans l'affirmative, lesquelles ?

2) La ministre et ses services prêteront-ils leur concours à la conférence sur les droits de l'homme qui sera organisée les 5, 6 et 7 août 2013 à l'occasion des World Outgames ? Dans l'affirmative, quelle formes concrète cette collaboration prendra-t-elle ?

3) La ministre prendra-t-elle langue à ce sujet avec les organisateurs des World Outgames 2013 ?

 

In 2013 zal het precies tien jaar geleden zijn dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht. België was hiermee het tweede land ter wereld dat het "homohuwelijk" toeliet. Eveneens in 2013, meer bepaald van 3 tot en met 11 augustus, vinden in Antwerpen de World Outgames plaats. Deze vierjaarlijkse "Olympische Spelen voor holebi's en transgenders", worden ingebed in een breed sociaal en cultureel programma en een driedaagse internationale mensenrechtenconferentie. In totaal worden 8 000 à 10 000 deelnemers en zowat 250 000 bezoekers verwacht. Met andere woorden een ideaal forum om aan te tonen dat het in dit land menens is om werk te maken van een maatschappelijke aanvaarding en gelijkberechtiging van holebi's en transgenders.

1) Plant de geachte minister in 2013 specifieke acties naar aanleiding van de tiende verjaardag van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht met het oog op het blijvend sensibiliseren van de publieke opinie met betrekking tot gelijkberechtiging en maatschappelijke aanvaarding van holebi's en transgenders? Zo ja, welke?

2) Zullen de geachte minister en haar diensten hun medewerking verlenen aan de mensenrechtenconferentie die plaats vindt in het kader van de World Outgames op 5, 6 en 7 augustus? Zo ja, op welke wijze zal dit concreet gebeuren?

3) Zal zij hierover in gesprek treden met de organisatoren van de World Outgames 2013?

 
Réponse reçue le 29 mars 2012 : Antwoord ontvangen op 29 maart 2012 :

Pour la réponse au premier point de la question, je dois vous renvoyer à ma collègue ayant l'Égalité des chances dans ses attributions.

Les deuxième et troisième points de la question sont par contre prématurés dans la mesure où je viens seulement d'apprendre que les World Outgames 2013 auront lieu en Belgique et qu'ils s'accompagneront d'une conférence internationale en matière de droits de l'homme. Je n'ai dès lors pas encore été informée ou contactée par les organisateurs.

Voor wat betreft het antwoord op de eerste vraag dien ik U te verwijzen naar mijn collega minister bevoegd voor Gelijke Kansen.

De tweede en de derde vraag zijn echter voorbarig aangezien ik pas verneem dat de World Outgames in 2013 in België zullen plaatsvinden en gepaard gaan met een internationale mensenrechtenconferentie. Ik ben dan ook nog niet geïnformeerd of gecontacteerd door de organisatoren.