SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
10 décembre 2010 10 december 2010
________________
Question écrite n° 5-540 Schriftelijke vraag nr. 5-540

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Gouvernement en affaires courantes - Absence d'arrêtés d'exécution - Nombres Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen 
________________
démission du gouvernement
arrêté
application de la loi
aftreden van de regering
besluit
toepassing van de wet
________ ________
10/12/2010 Verzending vraag
6/6/2011 Antwoord
10/12/2010 Verzending vraag
6/6/2011 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-520
Aussi posée à : question écrite 5-521
Aussi posée à : question écrite 5-522
Aussi posée à : question écrite 5-523
Aussi posée à : question écrite 5-524
Aussi posée à : question écrite 5-525
Aussi posée à : question écrite 5-526
Aussi posée à : question écrite 5-527
Aussi posée à : question écrite 5-528
Aussi posée à : question écrite 5-529
Aussi posée à : question écrite 5-530
Aussi posée à : question écrite 5-531
Aussi posée à : question écrite 5-532
Aussi posée à : question écrite 5-533
Aussi posée à : question écrite 5-534
Aussi posée à : question écrite 5-535
Aussi posée à : question écrite 5-536
Aussi posée à : question écrite 5-537
Aussi posée à : question écrite 5-538
Aussi posée à : question écrite 5-539
Aussi posée à : question écrite 5-541
Aussi posée à : question écrite 5-520
Aussi posée à : question écrite 5-521
Aussi posée à : question écrite 5-522
Aussi posée à : question écrite 5-523
Aussi posée à : question écrite 5-524
Aussi posée à : question écrite 5-525
Aussi posée à : question écrite 5-526
Aussi posée à : question écrite 5-527
Aussi posée à : question écrite 5-528
Aussi posée à : question écrite 5-529
Aussi posée à : question écrite 5-530
Aussi posée à : question écrite 5-531
Aussi posée à : question écrite 5-532
Aussi posée à : question écrite 5-533
Aussi posée à : question écrite 5-534
Aussi posée à : question écrite 5-535
Aussi posée à : question écrite 5-536
Aussi posée à : question écrite 5-537
Aussi posée à : question écrite 5-538
Aussi posée à : question écrite 5-539
Aussi posée à : question écrite 5-541
________ ________
Question n° 5-540 du 10 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-540 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le périodique « Lokaal » du 16 novembre 2010, la « Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten » déplore que la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard n'ait toujours pas reçu d'arrêtés d'exécution. Plus de soixante arrêtés royaux attendent, dit-on, un gouvernement disposant de la plénitude des compétences, qui pourra les faire entrer en vigueur.

Pouvez-vous m'indiquer, pour votre domaine de compétences, quels arrêtés royaux sont actuellement prêts, mais attendent un gouvernement disposant de la plénitude des compétences pour être promulgués ?

 

In het tijdschrift Lokaal van 16 november 2010 doet de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten haar beklag over het feit dat er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn voor de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen. Naar verluidt liggen er momenteel meer dan zestig koninklijke besluiten te wachten op een regering met volheid van bevoegdheid om ze in werking te kunnen doen treden.

Kunt u mij voor uw bevoegdheidsdomeinen meedelen welke koninklijke besluiten momenteel klaar zijn, maar liggen te wachten op een regering met volheid van bevoegdheid om te kunnen worden uitgevaardigd?

 
Réponse reçue le 6 juin 2011 : Antwoord ontvangen op 6 juni 2011 :

Le fait que le gouvernement soit chargé du traitement des affaires courantes est une habitude constitutionnelle qui limite la compétence du gouvernement dans ses tâches exécutives.

La doctrine et la jurisprudence ont décrit en profondeur, à l’aide d’une série de critères, la notion d’affaires courantes.

Dès le début d’une période en affaires courantes, ces mêmes critères sont repris dans les circulaires traditionnelles relatives aux affaires courantes,

On distingue trois catégories d’actes :

  • Les affaires de gestion courante : elles peuvent toujours être traitées

  • Les actes importants qui dépassent la gestion quotidienne : les mesures peuvent être prises dans la mesure où elles n’exigent pas de nouvelles initiatives gouvernementales ; elles doivent constituer le règlement normal des choix politiques qui ont déjà été pris avant la période des affaires courantes

  • Les affaires urgentes qui ne peuvent tolérer de report sous peine de toucher aux intérêts fondamentaux de la nation: dans ce cas aussi un gouvernement peut agir pendant les affaires courantes.

C’est dans ce cadre que le gouvernement doit, en tant que pouvoir exécutif, estimer si une mesure peut effectivement être prise .

Ceci exige un examen approfondi, au cas par cas, en tenant compte des circonstances et de la nécessité de prendre une mesure.

Seuls les arrêtés d’exécution qui passent ce stade sont promulgués.

De regering belasten met de afhandeling van de lopende zaken is een grondwettelijke gewoonte die de bevoegdheid van de regering in haar uitvoerende taken beperkt.

Rechtsleer en rechtspraak hebben de lopende zaken aan de hand van een aantal criteria nader omschreven.

Dezelfde criteria zijn opgenomen in de traditionele omzendbrieven betreffende de lopende zaken bij het begin van een periode van lopende zaken.

Er worden drie categorieën van handelingen onderscheiden :

  • Zaken van dagelijks beheer: deze kunnen steeds afgehandeld worden;

  • Belangrijke handelingen die het dagelijks beheer overschrijden: maatregelen kunnen genomen worden in de mate dat zij geen nieuw initiatief vereisen van de regering; zij moeten de normale afwikkeling vormen van beleidskeuzes die reeds vóór de periode van lopende zaken genomen werden;

  • De dringende zaken die geen uitstel dulden omdat anders de fundamentele belangen van de Natie kunnen geschaad worden: ook hier mag een regering in lopende zaken optreden.

Het is binnen dit kader dat de regering, in zijn opdrachten als uitvoerende macht, telkens moet afwegen of een maatregel effectief kan worden genomen.

Dit vergt een onderzoek geval per geval, rekening houdend met de omstandigheden en de noodzaak om de maatregel te nemen.

Enkel uitvoeringsbesluiten die deze toets doorstaan, worden uitgevaardigd.