SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2011-2012 Zitting 2011-2012
________________
7 novembre 2011 7 november 2011
________________
Question écrite n° 5-3638 Schriftelijke vraag nr. 5-3638

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Service de police intégré - Service social - Communiqués - Courriels - Emploi des langues Geïntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik 
________________
police
administration électronique
emploi des langues
politie
elektronische overheid
taalgebruik
________ ________
7/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
7/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4419 Réintroduite comme : question écrite 5-4419
________ ________
Question n° 5-3638 du 7 novembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3638 d.d. 7 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le Secrétariat social du service de police intégré (SSD GPI) envoie régulièrement du courrier électronique à un ensemble de destinataires dont l'adresse électronique figure dans un fichier de ce service. On me rapporte que ce service envoie régulièrement des courriels en français à des néerlandophones, même lorsque ceux-ci ont demandé explicitement et à plusieurs reprises à recevoir les courriels uniquement en néerlandais.

En vertu de l'article 44 des les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, les services centraux (et partant, les services d'exécution dont le siège se situe dans la Région de Bruxelles-Capitale) emploient dans leurs relations avec les particuliers celle des trois langues utilisée par l'intéressé.

Voici mes questions à la ministre.

1) Quelles adresses électroniques ce fichier du SSD GPI contient-il ? De combien d'adresses s'agit-il actuellement et quel est le nombre précis de correspondants francophones et néerlandophones ?

2) Par quels canaux ce service se procure-t-il ces adresses électroniques ? De quelle manière la langue à employer dans les communiqués à envoyer à ces adresses est-elle précisée ?

3) Comment se fait-il que ce service ne réagisse pas aux demandes de modification de régime linguistique, pas même après des demandes répétées et explicites ?

4) Quelle mesure la ministre prend-elle pour veiller à ce que, conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, la langue correcte soit toujours utilisée pour l'envoi de ces communiqués ?

 

De sociale dienst van de geïntegreerde politie (SSD GPI) stuurt op regelmatige basis e-postberichten door naar een bestand van e-postadressen dat deze dienst in zijn bezit heeft. Er wordt mij meegedeeld dat deze dienst regelmatig Franstalige e-postberichten naar Nederlandstaligen verstuurt, ook wanneer deze er uitdrukkelijk en herhaaldelijk om hebben verzocht om hen voortaan enkel nog Nederlandstalige e-postberichten toe te sturen.

Volgens artikel 41 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken gebruiken de centrale diensten (en bij verwijzing, de uitvoeringsdiensten met zetel in Brussel-Hoofdstad) voor hun betrekkingen met particulieren die van de drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Welke e-postadressen zijn er opgenomen in dit gegevensbestand van de SSD GPI? Hoeveel e-postadressen betreft het momenteel en om hoeveel Nederlands- en Franstaligen gaat het precies?

2) Via welke kanalen komt deze dienst aan deze e-postadressen? Op welke wijze wordt de te gebruiken taal bepaald bij de versturing van berichten naar deze adressen?

3) Hoe komt het dat deze dienst niet reageert op verzoeken tot verandering van taalregime, ook niet na herhaaldelijke en uitdrukkelijke verzoeken?

4) Welke maatregel neemt de geachte minister om ervoor te zorgen dat, overeenkomstig de taalwet in bestuurszaken, steeds de juiste taal wordt gebruikt bij het versturen van deze berichten?