SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
30 septembre 2011 30 september 2011
________________
Question écrite n° 5-3320 Schriftelijke vraag nr. 5-3320

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Sauvetage de personnes en danger de mort - Indemnisation spéciale en cas de dommage physique - Services de police et de secours - Sûreté de l'État - Établissements pénitentiaires - Personnel de la Défense nationale Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging 
________________
indemnisation
police
lutte anti-incendie
protection civile
sûreté de l'Etat
personnel militaire
personnel pénitentiaire
vergoeding
politie
brandbestrijding
burgerbescherming
staatsveiligheid
militair personeel
gevangenispersoneel
________ ________
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4412 Réintroduite comme : question écrite 5-4412
________ ________
Question n° 5-3320 du 30 septembre 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-3320 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sur le site de la Protection civile se trouve un article sur « l'octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subis par des membres des services de police ou de secours, certains membres de la Sûreté de l'État, certains membres de l'administration des établissements pénitentiaires et le personnel de la Défense lors du sauvetage de personnes dont la vie était en danger » et sur la procédure à suivre pour le dépôt d'une telle demande d'indemnisation.

Voici nos questions :

1) De quels membres de la Sûreté de l'État et de l'administration des établissements pénitentiaires s'agit-il précisément ?

2) À quelle fréquence cette indemnité spéciale a-t-elle demandée et octroyée depuis l'entrée en vigueur de cette mesure le 30 décembre 2006 ?J'aimerais un relevé par année et par type de demandeurs ((proches parents de) membres de la police, des services de secours, de la Sûreté de l'État, de l'administration d'établissements pénitentiaires, de la Défense).

3) Sur quel budget cette indemnité spéciale est-elle payée ? La somme versée est-elle exonérée d'impôt pour les ayants droit ?

4) Qui organise et paie les obsèques lorsqu'une des personnes reprises ci-dessus perd la vie en portant secours à des personnes en danger de mort ?

5) De quelle manière les ayants droit sont-ils informés sur l'indemnisation complémentaire lors du décès de leur mari, père, fils...

6) Les membres de la protection civile ou des services d'incendie (ou leurs proches) ont-ils tous droit à l'indemnité spéciale, y compris les volontaires d'élite et les volontaires ?

 

Op de webstek van de civiele veiligheid verscheen een artikel over de bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van de politie- en hulpdiensten, sommige leden van de Staatsveiligheid, sommige leden van het bestuur van de strafinrichtingen en het personeel van landsverdediging, tijdens het redden van personen van wie het leven in gevaar was, en over de procedure voor het indienen van aanvragen.

Onze vragen:

1) Over welke leden van de Staatsveiligheid en het bestuur der strafinrichtingen gaat het precies?

2) Hoe vaak werd die bijzondere vergoeding aangevraagd en toegekend sinds de inwerkingtreding op 30 december 2006? Graag een overzicht per jaar en per soort aanvraag ((nabestaanden van) politie, hulpdiensten, staatsveiligheid, bestuur strafinrichtingen, landsverdediging).

3) Uit welke middelen wordt de bijzondere vergoeding betaald? Is de som belastingvrij voor de rechthebbenden?

4) Wie organiseert en betaalt de begrafenis wanneer een van de bovengenoemde personen om het leven komt bij het redden van personen wiens leven in gevaar was?

5) Op welke wijze worden de rechthebbenden geïnformeerd over de bijkomende vergoeding bij het overlijden van hun echtgenoot, vader, zoon…?

6) Hebben alle leden de brandweer en de civiele veiligheid (of hun nabestaanden) recht op de bijzondere vergoeding, ook de kernvrijwilligers en de vrijwilligers?