SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
9 novembre 2010 9 november 2010
________________
Question écrite n° 5-331 Schriftelijke vraag nr. 5-331

de Louis Siquet (PS)

van Louis Siquet (PS)

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________________
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme - Communauté germanophone - Coopération - Financement Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Duitstalige Gemeenschap - Samenwerking - Financiering 
________________
Unia
Communauté germanophone
accord de coopération (Cadre institutionnel belge)
Myria
Unia
Duitstalige Gemeenschap
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Myria
________ ________
9/11/2010Verzending vraag
16/12/2010Antwoord
9/11/2010Verzending vraag
16/12/2010Antwoord
________ ________
Question n° 5-331 du 9 novembre 2010 : Vraag nr. 5-331 d.d. 9 november 2010 :

Le Centre de l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a publié dernièrement son rapport pour l'année 2009.

Le rapport contient un grand nombre de remarques et recommandations concernant les sujets de discrimination (logement, Internet, enseignement, etc.) au niveau de l'État fédéral, des communautés et des régions.

En lisant le rapport, j'ai remarqué que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a conclu des contrats avec toutes les régions et communautés, sauf la Communauté germanophone.

Entre le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et la Communauté germanophone, il n'y a pas d'accord et les négociations ont échoué puisqu'on n'avait pas su trouver une réponse favorable pour les deux parties au niveau du financement d'une coopération. Cette situation pourrait même être considérée comme « discrimination envers les germanophones ».

Êtes-vous au courant de cette situation ? Comment pensez-vous à pouvoir surmonter les problèmes de financement d'une possible coopération entre le Centre pour égalité des chances et la lutte contre le racisme et la Communauté germanophone pour pouvoir garantir aux germanophones le même service qu'aux autres citoyens belges ?

 

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft recentelijk zijn Verslag 2009 gepubliceerd.

Het verslag bevat heel wat opmerkingen en aanbevelingen betreffende de discriminatiethema's (huisvesting, internet, onderwijs, ...) op het niveau van de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.

Ik heb bij het lezen van dat verslag vastgesteld dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding overeenkomsten heeft gesloten met alle Gewesten en Gemeenschappen, behalve met de Duitstalige Gemeenschap.

Er is geen overeenkomst tussen het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de Duitstalige Gemeenschap en de onderhandelingen zijn mislukt omdat, voor wat betreft de financiering van een samenwerking, geen voor beide partijen gunstig antwoord kon worden gevonden. Die situatie zou zelfs kunnen worden beschouwd als “discriminatie ten opzichte van de Duitstaligen”.

Bent u op de hoogte van die situatie? Aan welke oplossing denkt u voor het probleem van de financiering van een mogelijke samenwerking tussen het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de Duitstalige Gemeenschap, zodat aan de Duitstaligen dezelfde dienstverlening kan worden gewaarborgd als aan de andere Belgische burgers?

 
Réponse reçue le 16 décembre 2010 : Antwoord ontvangen op 16 december 2010 :

En réponse à votre question, j’ai l’honneur de vous faire savoir que son contenu ne relève pas de ma compétence, mais plutôt de celle de mon collègue le premier ministre et de ma collègue la ministre de l’Emploi.

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u mee te delen dat de inhoud ervan niet onder mijn bevoegdheid valt, maar eerder onder die van mijn collega de eerste minister en mijn collega de minister van Werk.