SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
27 juillet 2011 27 juli 2011
________________
Question écrite n° 5-2873 Schriftelijke vraag nr. 5-2873

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Ecoles de police décentralisées - École de police de Flandre occidentale - Postes vacants - Capacité Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit 
________________
police
formation professionnelle
politie
beroepsopleiding
________ ________
27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
27/7/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 5-4406 Réintroduite comme : question écrite 5-4406
________ ________
Question n° 5-2873 du 27 juillet 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2873 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les écoles de police décentralisées ont subi de nombreux changements depuis la réforme des polices, par exemple, en ce qui concerne le recrutement et les programmes de formation. Néanmoins, le nombre de candidats ayant réussi des formations pour le cadre de base ne serait pas suffisant pour pourvoir rapidement les postes vacants. Ainsi, lors du conseil de police du 27 juin 2011, le chef de corps de la zone de police VLAS (Courtrai, Kuurne, Lendelede) a souligné la capacité limitée de l'École de police de Flandre occidentale, qui ne permet pas de pourvoir rapidement les postes vacants.

1) La ministre pense t elle comme moi que l'École de police de Flandre occidentale ne permet pas de former suffisamment de candidats pour le cadre de base pour pourvoir rapidement les postes vacants au sein des zones ?

2) La situation est elle semblable dans les autres écoles de police ?

3) Dans l'affirmative, qu'a t on déjà entrepris pour augmenter la capacité des écoles ?

 

De gedecentraliseerde politiescholen hebben sinds de politiehervorming heel wat veranderingen ondergaan, bijvoorbeeld wat de aanwerving en de opleidingsprogramma's betreft. Desalniettemin zou de uitstroom van opgeleiden voor het basiskader te beperkt zijn om vacante betrekkingen snel in te vullen. Zo wees, in de politieraad van 27 juni 2011, de korpschef van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) op de beperkte capaciteit van de West-Vlaamse politieschool, waardoor vacante betrekkingen niet vlot kunnen worden ingevuld.

1) Deelt de geachte minister deze mening dat in het bijzonder de West-Vlaamse politieschool niet voldoende basiskaders kan opleiden om snel tegemoet te komen aan de vacante betrekkingen binnen de zones?

2) Is de toestand in de andere politiescholen gelijklopend?

3) Zo ja, wat werd reeds ondernomen om de capaciteit van de scholen te verhogen?