SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session extraordinaire de 2010 Buitengewone zitting 2010
________________
8 octobre 2010 8 oktober 2010
________________
Question écrite n° 5-229 Schriftelijke vraag nr. 5-229

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________________
Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) - Billet "Un jour à la mer" - Suppression - Alternatives Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket "Dag aan zee" - Afschaffing - Alternatieven 
________________
Société nationale des chemins de fer belges
transport de voyageurs
tourisme
tarif voyageur
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
toerisme
reizigerstarief
________ ________
8/10/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord
8/10/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord
________ ________
Question n° 5-229 du 8 octobre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-229 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

La Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) a supprimé le billet « Un jour à la mer » malgré les protestations. Ce billet offrait aux voyageurs une réduction de 50 % sur le prix du billet pour une excursion à la mer. Selon TreinTramBus, le Summer ticket qui l'a remplacé n'est hélas pas une alternative pour de nombreux voyageurs de la province de Flandre occidentale car ce billet n'est intéressant que sur de longues distances.

Cette même organisation plaide dès lors pour la réintroduction, l'été prochain, d'une formule offrant également un tarif attrayant pour les excursions aux voyageurs qui parcourent des distances moyennes (par exemple, depuis les villes de Flandre occidentale vers la mer). Ceci aurait aussi des effets positifs sur la résolution des problèmes de files sur les routes vers la côte.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes.

1) La ministre est-elle disposée à soumettre à nouveau cette question à la SNCB ?

2) Quelles autres mesures la SNCB peut-elle éventuellement prendre pour permettre aux touristes qui parcourent une distance moyenne de se rendre à la côte à un tarif avantageux ?

 

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) schafte, ondanks protest, het ticket " Dag aan zee " af. Met dit ticket konden treinreizigers 50 % korting krijgen op vakantie-uitstapjes naar de kust. Het zogenaamde Summer Ticket dat in de plaats kwam, blijkt volgens TreinTramBus voor vele reizigers uit de provincie West-Vlaanderen helaas geen alternatief te zijn omdat het ticket slechts voordelig is voor lange afstanden.

Dezelfde organisatie pleit er dan ook voor dat volgende zomer opnieuw een formule wordt ingevoerd die ook reizigers op middellange afstanden (bijvoorbeeld vanuit enkele West-Vlaamse centrumsteden naar de kust) een aantrekkelijk tarief biedt voor excursies. Dat zou uiteraard ook positieve gevolgen hebben voor de oplossing van de fileproblemen richting kust.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is de minister bereid om deze kwestie terug voor te leggen aan de NMBS?

2) Welke eventuele andere maatregelen kunnen door de NMBS worden genomen om ook de toeristen op middellange afstand op een voordelige manier naar de kuststreek te brengen?

 
Réponse reçue le 20 juin 2011 : Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

Le Groupe Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) communique ce qui suit :

  1. Le billet spécifique « Un jour à la mer » n’a connu qu’un succès modéré auprès des voyageurs et a dès lors été supprimé. A ce jour, la SNCB n’a reçu aucune demande de voyageurs visant à réintroduire ce type de billet.

    En outre, la distance moyenne du billet « Un jour à la mer » était de 91 km, ce qui représente une longue distance. La promotion estivale de la SNCB (le Summer Ticket) en a dès lors bien tenu compte. Ce billet prévoyait même la possibilité d’excursions de plusieurs journées.

  2. Les personnes voyageant sur des distances moyennes peuvent bénéficier d’autres tarifs avantageux, tels que le billet Week-end, le Rail Pass, le Go Pass et le Go Pass 1.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee:

  1. Het specifieke biljet “Dag aan Zee” was maar matig in trek bij de reizigers en werd daarom afgeschaft. Tot op heden heeft de NMBS geen vragen van reizigers ontvangen om dit type biljet opnieuw in te voeren.

    Bovendien lag de gemiddelde afstand van het biljet “Dag aan Zee” op 91 km, wat een lange afstand is. De zomerpromotie van NMBS (het Summer Ticket) heeft daarop dan ook goed ingespeeld. Dit biljet voorzag zelfs in de mogelijkheid voor meerdaagse trips.

  2. Reizigers op middellange afstand kunnen gebruik maken van andere voordelige tarieven zoals onder andere het Weekendbiljet, Rail Pass, Go Pass en Go Pass 1.