SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
3 mai 2011 3 mei 2011
________________
Question écrite n° 5-2201 Schriftelijke vraag nr. 5-2201

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Défense

aan de minister van Landsverdediging
________________
Forces armées - Transport du camp des mouvements de jeunesse - Situation Strijdkrachten - Kampvervoer jeugdbewegingen - Situatie 
________________
armée
mouvement de jeunes
camping
krijgsmacht
jongerenbeweging
kamperen
________ ________
3/5/2011 Verzending vraag
7/6/2011 Antwoord
3/5/2011 Verzending vraag
7/6/2011 Antwoord
________ ________
Question n° 5-2201 du 3 mai 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2201 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De nombreuses villes et communes prévoient d'aider leurs mouvements de jeunesse en organisant le transport vers les camps de jeunes durant les mois d'été. Il s'agit en l'espèce du transport, de et vers les bivouacs, du grand matériel (tentes, piquets, sanitaires,...).

Les services communaux et de la ville sont souvent confrontés à un manque de personnel et de matériel roulant durant les vacances.

1) La Défense a-t-elle déjà reçu des demandes de collaboration et d'aide pour pareils transports vers les camps de jeunes, notamment par la mise à disposition de personnel et de camions ?

2) Dans l'affirmative, y a-t-on donné suite ? Combien de fois cela s'est-il produit ces dernières années (le cas échéant, je souhaiterais une ventilation en fonction de la région à partir de laquelle les demandes ont été introduites) ? Quelles sont les modalités ?

3) Dans la négative, que pense le ministre de pareilles demandes ?

 

Heel wat steden en gemeenten voorzien in de ondersteuning van hun jeugdbewegingen via het organiseren van kampvervoer tijdens de zomermaanden. Concreet gaat het hier over het vervoeren van en naar de bivakplaats van het groter materieel (tenten, sjorbalken, sanitair, …).

Dikwijls kampen die stedelijke en gemeentelijke diensten met een gebrek aan personeel en rollend materiaal tijdens die vakantiemaanden.

1) Kreeg Defensie reeds de vraag naar medewerking en ondersteuning voor dergelijk kampvervoer via het ter beschikking stellen van personeel en vrachtwagens?

2) Indien ja, werd hierop ingegaan? Hoeveel keer gebeurde dit de voorbije jaren? Desgevallend graag een opsplitsing per gewest van waaruit de aanvragen werden ingediend. Wat zijn de modaliteiten?

3) Indien niet, hoe staat de geachte minister tegenover dergelijke aanvragen?

 
Réponse reçue le 7 juin 2011 : Antwoord ontvangen op 7 juni 2011 :

Je prie l'honorable membre de bien vouloir trouver ci-après la réponse à ses questions.

1. et 2.

Les demandes de transport de matériel de campement et de personnel ont ces dernières années à chaque fois été évaluées négativement par l'État-major de la Défense.

3.Tenant compte des remarques et directives de l'Inspection des Finances en matière de mise à disposition de bus ou de minibus au profit de tiers, tenant également compte du fait que ces prestations ne relèvent pas du core-business de la Défense et que la Défense ne souhaite pas entrer en concurrence déloyale avec le secteur privé d'autre part, aucune suite favorable n'est donnée à ces demandes.

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vragen aan te treffen.

1. en 2.

Aanvragen voor transport van kampmaterieel werden de laatste jaren telkens negatief beoordeeld door de Defensiestaf.

3. Rekening houdend met de opmerkingen en richtlijnen van de Inspectie van Financiën inzake de terbeschikkingstelling van bussen of minibussen ten voordele van derden, rekening houdend ook met het feit dat deze prestaties niet tot de core-business van Defensie behoren en dat Defensie niet in concurrentie wenst te treden met de burgersector, wordt er geen gunstig gevolg gegeven aan deze aanvragen.